วิธีถวายสังฆทานอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ

ตามความเชื่อในลักษณะการทำทาน หากนับการให้ทานกับคน ตั้งแต่คนไม่มีศีล จนถึงพระอรหันต์ ย่อมมีอานิสงส์ไม่เท่ากัน สรุปโดยย่อพอสังเขปได้ว่า ถวายทานให้พระอรหันต์ 100 ครั้ง ผลบุญของทานที่เกิดขึ้น ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับการถวายทานแด่พระพุทธเจ้า 1 ครั้ง และถึงแม้ท่านจะได้ถวายทานให้กับพระพุทธเจ้า 100 ครั้ง ผลของบุญนั้นก็ยังไม่เท่ากับการถวายสังฆทาน 1 ครั้ง การถวายสังฆทานด้วยจิตที่ตั้งมั่นและ บริสุทธิ์ ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า แม้เพียง 1 ครั้งในชีวิตที่ได้เกิดมา พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า ผลของสังฆทานนี้ จะดลบันดาลให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดี มีบุญของเกื้อหนุนคำจุน จะไม่ไปเกิดในที่ลำบาก จะไม่เกิดเป็นผู้ขัดสนในทุกด้าน และบุญแห่งการถวายสังฆทานที่ตั้งใจมาดีและถูกต้องแล้วนี้ อานิสงส์จะไม่เคยหมดไป จะยังคงตามส่งผลไปทุกชาติ จนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน .... (โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) เมื่อทราบถึงผลบุญอันยิ่งใหญ่ประมาณการได้เช่นนั้นแล้ว เรามาตั้งใจสร้างบุญใหญ่นี้เพื่ออุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ อันเป็นที่รักของเราให้ได้รับบุญและมีภพภูมิที่สูงขึ้น และยังมีสิ่งอื่นๆที่พึงกระทำ ดังนี้ ไม่สวดอ้อนวอนให้ไปดี หรือสาปแช่งให้ผู้ตายไปไม่ดี เพราะผู้ทำกรรมใดไว้ในโลกนี้ ก็ย่อมต้องเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอยู่แล้ว และจิตของเราจะได้ไม่เป็นยึดเหนี่ยว ทำบุญอุทิศให้