จะไปถวายสังฆทานที่วัดไหนดี

ขอร่วมอนุโมทนาจิตอันเป็นกุศลด้วยนะครับ และวันนี้ทางทีมงานโสฬส ได้รวบรวมข้อมูลวัดในเขตกทม.มาฝากเพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านในการเดินทางไปทำสังฆทานในโอกาสควันคล้ายวันเกิด หรือ เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้ล่วงลับกัน โดยเนื้อแท้แล้ว เราจะไปถวายสังฆทานที่วัดหรือธรรมสถาน ที่ไหนก็ได้ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับเป็นสำคัญ และหากท่านผู้มีจิตศรัทธา ต้องการถวายผ้าไตรจีวรจะได้เลือกสีของผ้าไตรจีวรได้อย่างเหมาะสมกับพระสงฆ์ของแต่ละวัด ตามแต่ละนิกายกันอีกด้วย ซึ่งพระสงฆ์ในประเทศไทยส่วนมากจะถูกแบ่งออกตามนิกายดังนี้

มหานิกาย

นิกายหรือคณะของพระสงฆ์ไทย สายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในนิกายนี้ และแต่เดิมพระสงฆ์สายเถรวาทในประเทศไทยไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย จนเมื่อพระวชิรญาณเถระ หรือเจ้าฟ้ามงกุฏ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) ได้ก่อตั้งนิกายธรรมยุตขึ้นในปี พ.ศ. 2376

สีของจีวรของพระสงฆ์ในมหานิกาย : สีเหลืองส้ม สีพระราชทาน

การแบ่งประเภทของการครองจีวร : พระภิกษุสงฆ์มหานิกายในประเทศไทยมีการครองผ้าจีวร หลายประเภทเช่น “ห่มดอง” , “ห่มลดไหล่” หรือ “ห่มเฉวียงบ่า”(เวลาลงสังฆกรรม),”ห่มคลุม”(เวลาออกนอกอาราม) และ “ห่มมังกร”

 1. ห่มลดไหล่, ห่มเฉียง หรือ ห่มเฉวียงบ่า ซึ่งเป็นการห่มที่ใช้ในการแสดงความเคารพ ปัจจุบันใช้ในการห่มในเขตวัด โดยนำผ้าจีวรผืนหนึ่งมาพันตัวชายจรดชายม้วนเข้าหาตัวลูกบวบวางบนบ่า
 2. ห่มคลุม หมายถึงการคลองจีวรด้วยการม้วนผ้าชายจรดชายม้วนเข้าหาตัวลูกบวบมาวางบนบ่าคลุม 2 บ่ามิดชิดดี ใช่ในการห่มออกนอกวัด ซึ่งถ้าไม่ห่มคลุมในเวลาออกนอกเขตวัด (เขตติจีวรวิปวาโส) ต้องอาบัติทุกกฎ ปัจจุบันมักห่มดองออกนอกวัดโดยถือเป็นเรื่องธรรมดาว่าถูกต้อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ทั้งๆที่ผิดวินัย
 3. ห่มดอง หมายถึง การครองผ้าลดไหล่ของภิกษุแบบมหานิกาย มีสังฆาฏิพาด คือการครองผ้าจีวรอันเป็นปริมณฑล (ห่มครบไตรจีวร) ที่เรียกว่า “ห่มดอง” กระทำโดยมีการพับจีวรเป็นทบแล้วคลี่ทาบมาที่บ่าชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงนำผ้าสังฆาฎิซึ่งพับเป็นผืนยาวมาพาดไหล่ด้านซ้ายของผู้ห่มก่อนที่จะนำ “ผ้ารัดอก” มารัดบริเวณอกอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันเป็นการห่มที่เป็นที่นิยมทั่วไปของพระสงฆ์มหานิกาย ซึ่งดูเรียบร้อยและทะมัดทะแมงแน่นหนา เนื่องจากมีผ้ารัดอก ข้อเสียคือเปิดสีข้างดูไม่งาม อีกทั้งไม่ใช่การครองจีวรที่มีมาตามพระบรมพุทธานุญาติ เนื่องจากผ้ารัดอกไม่มีในอัฏฐบริขาร
 4. ห่มมังกร หมายถึงการครองผ้าที่หมุนผ้าลูกบวบไปทางขวา เมื่ออยู่ในวัดจะห่มเฉวียงบ่า และห่มคลุมในเวลาออกนอกวัด เป็นการห่มตามธรรมเนียมของพระมหานิกาย (ปัจจุบันยังมีบางวัดนิยมการห่มแบบนี้อยู่ โดยมากจะเป็นวัดมหานิกายในกรุงเทพมหานครเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาสูง) ที่ถือว่าถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต คือ “ชายจรดชายม้วนขวา[13]หรืออีกนัยหนึ่งแปลว่าข้างนอก(พาหันตะ)คือม้วนออกข้างนอกตัวซึ่งก็เข้ากันได้กับการม้วนขวา วางบนแขน” การที่ม้วนขวาเนื่องจากในสมัยพุทธกาลถือว่าการม้วนขวานั้นเป็นมงคล(ประทักษิณ)ถ้าห่ม”บิดขวา” เป็นการห่มแบบมหานิกายแท้ [15]เป็นวัตรปฏิบัติในการครองจีวรของพระสงฆ์มหานิกาย หรือพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ในประเทศไทยก่อนที่จะมีคำสั่งของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ให้พระภิกษุทั่วสังฆมณฑลห่มผ้าตามแบบของธรรมยุติกนิกายทั้งหมดนั้น (ปัจจุบันพระฝ่ายมหานิกายส่วนมากนิยมหมุนซ้ายแบบธรรมยุต หรือพระรามัญไปแทบทั้งสิ้น) สันนิษฐานว่า สมณะนอกศาสนานั้นย่อมห่มชายจรดชายม้วนขวา ม้วนเข้าหาตัวลูกบวบวางบนบ่าเช่นเดียวกัน เพราะสังคมอินเดียสมัยนั้นถือว่าม้วนขวา (ประทักษิณ) เป็นมงคล ม้วนซ้ายเป็นกาลกิณี แต่ว่าน่าจะวางไว้ที่บ่าขวาเมื่อห่มเฉวียงบ่าจะเปิดไหล่ซ้าย เช่นเดียวกับนักบวชของศาสนาฮินดู หรือนอกศาสนาพุทธในประเทศอินเดียที่นิยมเปิดบ่าซ้าย (สังเกตได้แม้ในปัจจุบันนี้) ดังนั้นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจึงวางไว้ที่บ่าซ้าย และเปิดบ่าขวาเพื่อแสดงถึงความแตกต่างการห่มมังกรนั้นแบ่งออกเป็น สองอย่างคือการห่มมังกรอย่างไทยและการห่มมังกรอย่างพม่า การห่มมังกรอย่างไทยนั้น จะใช้รักแร้หนีบลูกบวบไว้ และจะไม่คลี่ลูกบวบเพื่อเอามือออกแต่จะเวิกผ้ายกขึ้นมาเลย ส่วนการห่มมังกรอย่างพม่านั้น จะวางลูกบวบบนบ่า และจะคลี่ลูกบวบเพื่อเอามือออก และจะติดกระดุมสองแห่งคือปิดที่คอ และชายผ้า ซึ่งการห่มมังกรอย่างพม่าจะเป็นการห่มแบบดั้งเดิม

ธรรมยุติกนิกาย

หมายถึง ผู้ประกอบด้วยธรรม หรือชอบด้วยธรรม หรือยุติตามธรรม ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสงฆ์นี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งแสวงหาว่า ข้อใดเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุศาสน์ (คือคำสั่งสอนของพระศาสดา) แล้วปฏิบัติข้อนั้น เว้นข้อที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย ไม่เป็นสัตถุศาสน์ แม้จะเป็นอาจินปฏิบัติ (ข้อปฏิบัติตามกันมาแต่ผิดพระธรรมวินัย) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มีสาระสำคัญคือได้ยกสถานะคณะธรรมยุติ ให้เป็นนิกายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธรรมยุติกนิกาย ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ให้มีความถูกต้องและเข้มงวดตามพุทธบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามพระวินัยปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในส่วนที่บกพร่องของพระสงฆ์ไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้สมบูรณ์ทั้งพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก

สีของจีวรของพระสงฆ์ในธรรมยุติกนิกาย : สีกรัก สีแก่นขนุน สีพระราชทาน

รายชื่อวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทองพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร แขวงดุสิต เขตดุสิตพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชันพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่พระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่พระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่พระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดราชบุรณราชวรวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์พระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์พระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร
วัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร
วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์พระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์พระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร
วัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทองพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชันพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสานพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสานพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทองพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชันพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดจันทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดหิรัญรูจีวรวิหาร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดพระยาทำวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดอมรินทรารามวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดสังข์กระจายวรวิหาร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรักพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนงพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดปรินายกวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดมหรรณพารามวรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดนวลนรดิศวรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสานพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแคพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดบางนาใน แขวงบางนา เขตบางนาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรักพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทรพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมืองพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักรพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลมพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดยาง แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวงพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวันพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร
วัดราชผาติการามวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดบุปผารามวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดตรีทศเทพวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนครพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
เขตคลองเตยวัดคลองเตยนอก แขวงคลองเตยวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองเตยวัดคลองเตยใน แขวงคลองเตยวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองเตยวัดสะพาน แขวงพระโขนงวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสานวัดสุวรรณ แขวงคลองต้นไทรวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสานวัดทองเพลง แขวงคลองต้นไทรวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสานวัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่างวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม แขวงทรายกองดินวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดคู้บอน แขวงบางชันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดแป้นทองโสภาราม แขวงสามวาตะวันตกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดลำกะดาน แขวงสามวาตะวันออกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม แขวงสามวาตะวันออกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดสุขใจ แขวงสามวาตะวันออกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดสุทธิสะอาด แขวงสามวาตะวันออกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดเสนานนท์ แขวงสามวาตะวันออกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดบ้านกลางวิปัสสนา แขวงสามวาตะวันออกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวาวัดจินดิตวิหาร แขวงทรายกองดินวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตคลองสามวาวัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชันวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตคันนายาววัดคลองครุ แขวงรามอินทราวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคันนายาววัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงคันนายาววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจตุจักรวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง แขวงจอมทองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดบางขุนเทียนกลาง แขวงจอมทองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดบางขุนเทียนใน แขวงจอมทองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดโพธิ์แก้ว แขวงจอมทองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดแก้วไพฑูรย์ แขวงบางขุนเทียนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดไทร แขวงบางขุนเทียนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดบางประทุนนอก แขวงบางขุนเทียนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดมงคลวราราม แขวงบางค้อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดศาลาครืน แขวงบางค้อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดโพธิทอง แขวงบางมดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดยายร่ม แขวงบางมดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทองวัดสีสุก แขวงบางมดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมืองวัดคลองบ้านใหม่ แขวงสีกันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมืองวัดเทพนิมิตต์ แขวงสีกันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมืองวัดพรหมรังษี แขวงสีกันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมืองวัดเวฬุวนาราม แขวงสีกันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมืองวัดสายอำพันธ์เอมสาร แขวงสีกันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมืองวัดสีกัน แขวงสีกันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดินแดงวัดกุนนทีรุทธาราม แขวงรัชดาภิเษกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดินแดงวัดพรหมวงศาราม แขวงรัชดาภิเษกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดโบสถ์สามเสน แขวงดุสิตวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดจอมสุดาราม แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดจันทรสโมสร แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดใหม่ทองเสน แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดอัมพวัน แขวงถนนนครไชยศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดประสาทบุญญาวาส แขวงวชิรพยาบาลวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดาวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิตวัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาควัดราษฎร์ อนัมนิกาย
เขตตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก แขวงคลองชักพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงคลองชักพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดเรไร แขวงคลองชักพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดกระจัง แขวงฉิมพลีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดทอง แขวงฉิมพลีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดพุทธจักรมงคลชยาราม แขวงฉิมพลีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดมณฑป แขวงฉิมพลีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดสมรโกฏิ แขวงฉิมพลีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย แขวงตลิ่งชันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดนครป่าหมาก แขวงตลิ่งชันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดน้อยใน แขวงตลิ่งชันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดเกาะ แขวงบางเชือกหนังวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดทอง แขวงบางเชือกหนังวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดพิกุล แขวงบางเชือกหนังวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดกระโจมทอง แขวงบางพรมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดแก้ว แขวงบางพรมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดเทพพล แขวงบางพรมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดประสาท แขวงบางพรมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดเพลง แขวงบางพรมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดศิริวัฒนาราม แขวงบางพรมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดสะพาน แขวงบางพรมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดจำปา แขวงบางระมาดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดโพธิ์ แขวงบางระมาดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดมะกอก แขวงบางระมาดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชันวัดอินทราวาส แขวงบางระมาดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทวีวัฒนาวัดโกมุทพุทธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทวีวัฒนาวัดวิศิษฎ์บุญญาวาส แขวงทวีวัฒนาวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุวัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุวัดบางมดโสธราราม แขวงบางมดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุวัดหลวงพ่อโอภาสี (บางมด) แขวงบางมดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุวัดพุทธบูชา แขวงบางมดวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตธนบุรีวัดกันตทาราราม แขวงตลาดพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดบางสะแกใน แขวงตลาดพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) แขวงตลาดพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดใหม่ยายนุ้ย แขวงตลาดพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดกระจับพินิจ แขวงบุคคโลวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดดาวคะนอง แขวงดาวคะนองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดบางน้ำชน แขวงสำเหร่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดบุคคโล แขวงดาวคะนองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดราชวรินทร์ แขวงสำเหร่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดสันติธรรมาราม แขวงสำเหร่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดสุทธาวาส แขวงบุคคโลวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรีวัดกลางดาวคะนอง แขวงดาวคะนองวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดไชยทิศ แขวงบางขุนนนท์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดภาวนาภิรตาราม แขวงบางขุนนนท์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดใหม่ แขวงบางขุนนนท์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดบางเสาธง แขวงบางขุนศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดมะลิ แขวงบางขุนศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดรวกสุทธาราม แขวงบางขุนศรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดลครทำ แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดสีหไกรสร แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดอมรทายิการาม แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดฉิมทายกาวาส แขวงศิริราชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดวิเศษการ แขวงศิริราชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดบางบำหรุ แขวงอรุณอมรินทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดปฐมบุตรอิศราราม (ปฐมบุตรอิสราราม) แขวงอรุณอมรินทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอมรินทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อยวัดเชิงเลน แขวงบางขุนศรีวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางกอกใหญ่วัดเจ้ามูล แขวงวัดท่าพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพลี แขวงวัดท่าพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่วัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิวัดจันทวงศาราม (กลาง) แขวงคลองจั่นวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิวัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่นวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิวัดพระไกรสีห์ แขวงหัวหมากวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิวัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมากวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดกก แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดธรรมคุณาราม แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดบัวผัน แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดปทีปพลีผล แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดประชาบำรุง แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดเลา แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดหัวกระบือ แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดกำแพง แขวงแสมดำวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดบางกระดี่ แขวงแสมดำวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดพรหมรังษี แขวงแสมดำวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดำวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดสุธรรมวดี แขวงแสมดำวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดแสมดำ แขวงแสมดำวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดแทนวันดีสุขาราม แขวงแสมดำวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียนวัดท่าข้าม แขวงท่าข้ามวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางเขนวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้งวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางเขนวัดไตรรัตนาราม แขวงอนุสาวรีย์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางเขนวัดบางบัว แขวงอนุสาวรีย์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง แขวงบางคอแหลมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดจันทร์นอก แขวงบางโคล่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดไทร แขวงบางโคล่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดบางโคล่นอก แขวงบางโคล่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธาราม(บางโคล่ใน) แขวงบางโคล่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลมวัดวรจรรยาวาส แขวงวัดพระยาไกรวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแควัดศาลาแดง แขวงบางไผ่วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแควัดม่วง แขวงหลักสองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแควัดทองเนียม แขวงหลักสองวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางแควัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสองวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางซื่อวัดทองสุทธาราม แขวงวงศ์สว่างวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อวัดบางโพโอมาวาส แขวงบางซื่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม แขวงวงศ์สว่างวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง แขวงวงศ์สว่างวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อวัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่างวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางซื่อวัดอนัมนิกายาราม แขวงบางซื่อวัดราษฎร์ อนัมนิกาย
เขตบางนาวัดบางนานอก แขวงบางนาใต้วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางนาวัดศรีเอี่ยม แขวงบางนาเหนือวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางนาวัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนาใต้วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางบอนวัดนินสุขาราม แขวงบางบอนเหนือวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางบอนวัดบางบอน (ตาเฉย) แขวงบางบอนใต้วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางบอนวัดวิสุทธารัตนาราม แขวงคลองบางพรานวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางบอนวัดโพธิ์พุฒตาล แขวงบางบอนใต้วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดรวกบางบำหรุ แขวงบางบำหรุวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดเทพนารี แขวงบางพลัดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดเทพากร แขวงบางพลัดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดบางพลัด แขวงบางพลัดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดเพลง แขวงบางพลัดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดภาณุรังษี แขวงบางพลัดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดทอง แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดน้อยนางหงษ์ แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดเปาโรหิตย์ แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดสิงห์ แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดใหม่เทพนิมิตร แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดอมรคีรี แขวงบางยี่ขันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี แขวงบางอ้อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัดวัดสามัคคีสุทธาวาส แขวงบางอ้อวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางรักวัดม่วงแค แขวงบางรักวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรักวัดสวนพลู แขวงบางรักวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒารามวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรักวัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรักวัดบางเตย แขวงคลองกุ่มวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรักวัดบุญศรีมุนีกรณ์ แขวงนวลจันทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรักวัดพิชัย แขวงคลองกุ่มวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรักวัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่มวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวันวัดชัยมงคล แขวงรองเมืองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวันวัดชำนิหัตถการ แขวงรองเมืองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวันวัดสระบัว แขวงรองเมืองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวันวัดดวงแข แขวงรองเมืองวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตปทุมวันวัดปทุมวนาราม แขวงวังใหม่วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตปทุมวันวัดบรมนิวาส แขวงรองเมืองวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตประเวศวัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) แขวงดอกไม้วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศวัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศวัดกระทุ่ม แขวงประเวศวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศวัดตะกล่ำ แขวงหนองบอนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม แขวงประเวศวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตประเวศวัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม แขวงคลองมหานาควัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพระพิเรนทร์ แขวงบ้านบาตรวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล แขวงป้อมปราบวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพลับพลาชัย แขวงป้อมปราบวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม แขวงวัดเทพศิรินทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดเทวีวรญาติ แขวงวัดเทพศิรินทร์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสุนทรธรรมทาน แขวงวัดโสมนัสวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดมังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบวัดราษฎร์ จีนนิกาย
เขตพญาไทวัดไผ่ตัน แขวงพญาไทวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระโขนงวัดบุญรอดธรรมาราม แขวงพระโขนงใต้วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงบางจากวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระโขนงวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร แขวงบางจากวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตพระนครวัดใหม่อมตรสวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระนครวัดเอี่ยมวรนุชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระนครวัดทิพย์วารีวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์วัดราษฎร์ จีนนิกาย
เขตภาษีเจริญวัดตะล่อม แขวงคลองขวางวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดมะพร้าวเตี้ย แขวงคลองขวางวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดนก แขวงคูหาสวรรค์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดปากน้ำฝั่งใต้ แขวงคูหาสวรรค์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดยางบางจาก แขวงคูหาสวรรค์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร แขวงคูหาสวรรค์วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดกำแพง แขวงบางแวกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดตะโน แขวงบางแวกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดโตนด แขวงบางแวกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงบางแวกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดโคนอน แขวงบางหว้าวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดรางบัว แขวงบางหว้าวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว แขวงบางหว้าวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดกำแพง แขวงปากคลองภาษีเจริญวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดทองศาลางาม แขวงปากคลองภาษีเจริญวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดนาคปรก แขวงปากคลองภาษีเจริญวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดประดู่บางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญวัดเพลง แขวงปากคลองภาษีเจริญวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรีวัดบางเพ็งใต้ แขวงมีนบุรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรีวัดแสนสุข แขวงมีนบุรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรีวัดลำนกแขวก แขวงแสนแสบวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรีวัดศรีกุเรชา แขวงแสนแสบวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดคลองใหม่ แขวงช่องนนทรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดช่องนนทรี แขวงช่องนนทรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดช่องลม แขวงช่องนนทรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดคลองภูมิ แขวงช่องนนทรีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดดอกไม้ แขวงบางโพงพางวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดด่าน แขวงบางโพงพางวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดทองบน แขวงบางโพงพางวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดปริวาสราชสงคราม แขวงบางโพงพางวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวาวัดโพธิ์แมนคุณาราม แขวงช่องนนทรีวัดราษฎร์ จีนนิกาย
เขตราชเทวีวัดอภัยทายาราม แขวงทุ่งพญาไทวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราชเทวีวัดดิสหงษาราม แขวงมักกะสันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม แขวงมักกะสันวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราชเทวีวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรีวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตราษฎร์บูรณะวัดเกียรติประดิษฐ์ แขวงบางปะกอกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก แขวงบางปะกอกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะวัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอกวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน แขวงราษฎร์บูรณะวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะวัดสน แขวงราษฎร์บูรณะวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะวัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดขุมทอง แขวงขุมทองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดราชโกษา แขวงขุมทองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดปากบึง แขวงคลองสองต้นนุ่นวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดพลมานีย์ แขวงทับยาววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดปลูกศรัทธา แขวงลาดกระบังวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดลาดกระบัง แขวงลาดกระบังวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดลานบุญ แขวงลาดกระบังวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดสังฆราชา แขวงลาดกระบังวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดบึงบัว แขวงลำปลาทิววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดอุทัยธรรมาราม แขวงลำปลาทิววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบังวัดสุทธาโภชน์ (วัดมอญ) แขวงทับยาววัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตลาดกระบังวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ 200 ปี รัชกาลที่ 4 (วัดคลองหลวงแพ่ง) แขวงขุมทองวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตลาดกระบังวัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิววัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดพร้าววัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดพร้าววัดสาครสุ่นประชาสรรค์ แขวงลาดพร้าววัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดพร้าววัดสิริกมลาวาส แขวงลาดพร้าววัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตวังทองหลางวัดสามัคคีธรรม แขวงพลับพลาวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตวัฒนาวัดภาษี แขวงคลองตันเหนือวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวงวัดมหาบุศย์ แขวงอ่อนนุชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวงวัดปากบ่อ แขวงอ่อนนุชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวงวัดใต้ แขวงอ่อนนุชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวงวัดทองใน แขวงอ่อนนุชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวงวัดต้นไทรย์ แขวงอ่อนนุชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวงวัดขจรศิริ (ขอม) แขวงอ่อนนุชวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสะพานสูงวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) แขวงทับช้างวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสัมพันธวงศ์วัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์วัดชัยภูมิการาม แขวงจักรวรรดิวัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์วัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิวัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อยวัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์วัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์วัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์วัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสาทรวัดดอน วัดบรมสถล แขวงยานนาวาวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสาทรวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงยานนาวาวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสาทรวัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวาวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสาทรวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม แขวงคลองถนนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม แขวงคลองถนนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดอมราวราราม แขวงคลองถนนวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดเจริญธรรมาราม แขวงสายไหมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดหนองใหญ่ แขวงสายไหมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดโคกจ้าหล่า แขวงออเงินวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดพรพระร่วงประสิทธิ แขวงออเงินวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหมวัดอยู่ดีบำรุงธรรม แขวงออเงินวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม พระทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร เจ้าอาวาส (หลวงพ่อเสือดำ)วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขมวัดหนองแขม แขวงหนองแขมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขมวัดหลักสาม แขวงหนองแขมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขมวัดระฆังพรหมรังสี แขวงหนองแขมวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขมวัดไผ่เลี้ยง แขวงหนองค้างพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขมวัดวงษ์ลาภาราม แขวงหนองค้างพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขมวัดอุดมรังสี แขวงหนองค้างพลูวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดกระทุ่มราย แขวงกระทุ่มรายวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดหนองจอก แขวงกระทุ่มรายวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดสีชมพู แขวงคลองสิบวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ แขวงคลองสิบสองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดใหม่เจริญราษฎร์ แขวงคลองสิบสองวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม แขวงโคกแฝดวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดราษฎร์บำรุง แขวงลำต้อยติ่งวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่งวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดลำวังคาสุทธาวาส แขวงลำต้อยติ่งวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำต้อยติ่งวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดลำพะอง แขวงลำผักชีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดอู่ตะเภา แขวงลำผักชีวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอกวัดเจียระดับ แขวงลำผักชีวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตหนองจอกวัดลำผักชี แขวงลำผักชีวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตหนองจอกวัดป่าวิศรุตรัตนาราม แขวงคลองสิบสองวัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตห้วยขวางวัดใหม่ช่องลม แขวงบางกะปิวัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตห้วยขวางวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิวัดราษฏร์ มหานิกาย

ทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน มีประโยชน์อย่างไร

คำว่าสังฆทาน มาจากภาษาบาลี “สังฆะ” หมายถึง หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป และ “ทาน” 

ดังนั้น สังฆทาน คือ การให้ทานด้วยจิต และเจตนาอันบริสุทธิ์  เป็นการถวายทานเข้าเป็นสิทธิกองกลางแก่คณะสงฆ์ เพื่อให้คณะสงฆ์ได้จัดแบ่งปันแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ต้องการหรือให้คณะพระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สังฆทาน ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Monk Offering หรือ Making Offering to Monk จึงหมายถึง ทานที่ตั้งใจถวายแก่ผู้แทนของหมู่สงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจง (หากถวายโดยระบุเฉพาะ เรียกว่า ปาฎิปุคลิกทาน) โดยเชื่อว่าการถวายสังฆทานจะได้รับอานิสงส์มากเพราะผู้ถวายมีจิตใจที่กว้างขวาง ไม่เจาะจงว่าเป็นภิกษุรูปใด เป็นการแสดงถึงการกระทำด้วยศรัทธา

ดังนั้น การให้ทาน หรือถวายความอุปถัมภ์แก่สงฆ์ ทุกประเภทที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา การทำบุญรูปแบบใดก็ได้ ไม่ต้องห่อ หรือใส่ถึงเหลือง ก็ถือเป็นสังฆทานได้ ซึ่งสามารถทำได้ตลอด ไม่ต้องรอโอกาส หรือ เทศกาล รวมถึงการตักบาตรพระสงฆ์ก็ถือเป็นสังฆทานได้เช่นกัน

สังฆทานเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำบุญให้ทาน เป็นการทำบุญในรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากตามความเชื่อ ความศรัทาของชาวพุทธ ประโยชน์ของการถวายสังฆทาน จึงมีผลด้านจิตใจ เป็นการลดความเห็นแก่ตัว การไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของและความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง และสิ่งที่เราบริจาค ให้ทานแก่ผู้อื่นนั้น ก็ยังสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับได้ ตามความเชื่อนั้น การถวายสังฆทาน เป็นวิธีทำบุญที่ได้บุญ-อานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด (ให้แก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมเกิดประโยชน์ และได้รับบุญมาก)

ของที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ นั้นคือปัจจัย 4  อะไรก็ได้ที่เหมาะกับกิจวัตรของพระสงฆ์ โดยผู้จะทำบุญจะต้องมีความตั้งใจในการทำบุญ (ปุพพเจตนา) จึงควรต้องพิจารณาเลือกสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ ซึ่งควรเป็นของที่มีคุณภาพ สามารถใช้ได้จริง หรือเป็นสิ่งของที่พระสงฆ์ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกที่จะทำเอง หรือ ซื้อหาจากแหล่งต่างๆแบบสำเร็จรูป เช่น ถังเหลือง หรือสามารถจัดของถวายสังฆทานด้วยตัวเองก็ได้ และควรถวายแก่ตัวแทนของพระสงฆ์ ไม่ใช่ถวายแก่บุคคล (มุญฺจเจตนา)  และเมื่อถวายแล้วกำให้ทำจิตใจเป็นบุญ ให้ยินดีการการทำบุญ ไม่เกิดความเสียดาย (อปราปรเจตนา)

สังฆทานทำเอง คือ การเลือก และจัดเตรียมสิ่งของ เครื่องไทยธรรม รวมถึงจตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ด้วยตัวเอง ไม่ได้หาซื้อในลักษณะชุดสำเร็จรูปที่จัดเตรียมไว้แล้ว ตามร้านสังฆภัณฑ์ หรือ ห้างร้านต่างๆ โดยสิ่งของทั่วไปที่นิยมนำไปถวายพระสงฆ์ ควรเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรของพระสงฆ์ตามวัดที่จะไปทำบุญ โดยการเลือกของถวายพระสงฆ์ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับ และคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ ไม่ควรคำนึงแต่จะถวายให้ได้จำนวนหรือปริมาณมากๆ หรือต้องการถวายพระให้ได้หลายๆรูปและไปลดคุณภาพของสังฆทานลง และควรทำตามกำลังทรัพย์ ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ตัวอย่าง เครื่องไทยธรรมที่นิยมจัดหาไปถวายพระสงฆ์ เช่น

 1. อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องเรียน ซึ่งจะเหมาะสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องเรียนพระปริยัตธรรม
 2. มีดโกน และใบมีด สำหรับโกนศีรษะ และมีดโกนหนวด
 3. น้ำยาซักผ้า และผ้าไตรจีวร ที่มีความยาวพอดีที่จะนุ่งห่มได้ และเลือกเนื้อผ้าที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม เช่น ผ้ามัสลิน
 4. หนังสือธรรมะ หนังสือให้ความรู้ต่างๆ
 5. รองเท้าแตะสำหรับพระสงฆ์
 6. ยาสมุนไพรต่างๆ และยาสามัญประจำบ้าน
 7. ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
 8. สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ หรือ แม้แต่เครื่องมือช่างที่จะต้องใช้ซ่อมบำรุง เช่น ค้อน ไขควง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงทำความสะอาด เป็นต้น
 9. น้ำปานะ เช่น ชาสมุนไพร
 10. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่สมุนไพร และ แชมพูสมุนไพร สำหรับพระสงฆ์

พระสงฆ์สามารถใช้สบู่ และยาสระผมได้ แม้อาจจะถูกจัดเป็นเครื่องประทินผิว แต่พระสงฆ์สามารถไช้สบู่ได้เพื่อทำความสะอาดและระงับกลิ่นกาย และใช้ยาสระผม(แชมพู) เพื่อเอาไว้ใช้เวลาโกนศีรษะจะได้โกนได้ง่ายขึ้น และเนื่องจากพระสงฆ์ไม่มีเส้นผมมาปกป้องหนังศีรษะ แชมพูที่ดีจะช่วยช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะไม่ให้เสียไป จึงช่วยลดการระคายเคืองจากความร้อน ฝุ่นละออง ลดการติดเชื้อ และโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ

หลังจากแจ้งพระสงฆ์ว่าจะถวายสังฆทานแล้ว ให้ปฎิบัติดังนี้

1.จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวคำอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

2.พนมมือและกล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า ตั้งนโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

3.กล่าวไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

4.สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

5.กล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

6.กล่าวคำถวายสังฆทาน

               อิมานิ มะยังภันเต ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่ง..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร)..พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร)..พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

7.ประเคนของที่นำมาให้พระสงฆ์

8.การกรวดน้ำ

การถวายสังฆทานนั้นสามารถกระทำเวลาไหนก็ได้ ไม่เลือกเวลา อย่างไรก็ตามก็ควรดูกาละเทศะ ความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ หากนำของกินของขบเคี้ยวไปถวาย หากต้องการให้พระฉันเลยในวันนั้น ก็ควรไปก่อนเวลาฉัน ไม่ว่าจะเป็นเช้า หรือเพล แต่หากนำอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้ จะไปหลังเที่ยงวันก็ได้ ไม่เป็นไร

สบู่สมุนไพร & แชมพูสมุนไพร ตราโสฬส

สำหรับ ถวายสังฆทาน

โสฬส (อ่านว่า โส-ลด) หมายถึง พรหมโลก 16 ชั้น ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพชั้นรูปพรหม ถือกันว่าเป็นที่อันบรมสุข

สบู่ & แชมพู สมุนไพร
ที่เหมาะกับกิจวัตรของสงฆ์

ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวกาย และหนังศีรษะ ของพระภิกษุสงฆ์จากอาการผิวแห้ง และอาการคัน เหมาะกับกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องออกไปเผชิญกับแสงแดด และสัมผัสกับมลภาวะในสิ่งแวดล้อม