จะไปถวายสังฆทานที่วัดไหนดี

ขอร่วมอนุโมทนาจิตอันเป็นกุศลด้วยนะครับ และวันนี้ทางทีมงานโสฬส ได้รวบรวมข้อมูลวัดในเขตกทม.มาฝากเพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านในการเดินทางไปทำสังฆทานในโอกาสควันคล้ายวันเกิด หรือ เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้ล่วงลับกัน โดยเนื้อแท้แล้ว เราจะไปถวายสังฆทานที่วัดหรือธรรมสถาน ที่ไหนก็ได้ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับเป็นสำคัญ และหากท่านผู้มีจิตศรัทธา ต้องการถวายผ้าไตรจีวรจะได้เลือกสีของผ้าไตรจีวรได้อย่างเหมาะสมกับพระสงฆ์ของแต่ละวัด ตามแต่ละนิกายกันอีกด้วย ซึ่งพระสงฆ์ในประเทศไทยส่วนมากจะถูกแบ่งออกตามนิกายดังนี้

มหานิกาย

นิกายหรือคณะของพระสงฆ์ไทย สายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในนิกายนี้ และแต่เดิมพระสงฆ์สายเถรวาทในประเทศไทยไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย จนเมื่อพระวชิรญาณเถระ หรือเจ้าฟ้ามงกุฏ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) ได้ก่อตั้งนิกายธรรมยุตขึ้นในปี พ.ศ. 2376

สีของจีวรของพระสงฆ์ในมหานิกาย : สีเหลืองส้ม สีพระราชทาน

การแบ่งประเภทของการครองจีวร : พระภิกษุสงฆ์มหานิกายในประเทศไทยมีการครองผ้าจีวร หลายประเภทเช่น “ห่มดอง” , “ห่มลดไหล่” หรือ “ห่มเฉวียงบ่า”(เวลาลงสังฆกรรม),”ห่มคลุม”(เวลาออกนอกอาราม) และ “ห่มมังกร”

 1. ห่มลดไหล่, ห่มเฉียง หรือ ห่มเฉวียงบ่า ซึ่งเป็นการห่มที่ใช้ในการแสดงความเคารพ ปัจจุบันใช้ในการห่มในเขตวัด โดยนำผ้าจีวรผืนหนึ่งมาพันตัวชายจรดชายม้วนเข้าหาตัวลูกบวบวางบนบ่า
 2. ห่มคลุม หมายถึงการคลองจีวรด้วยการม้วนผ้าชายจรดชายม้วนเข้าหาตัวลูกบวบมาวางบนบ่าคลุม 2 บ่ามิดชิดดี ใช่ในการห่มออกนอกวัด ซึ่งถ้าไม่ห่มคลุมในเวลาออกนอกเขตวัด (เขตติจีวรวิปวาโส) ต้องอาบัติทุกกฎ ปัจจุบันมักห่มดองออกนอกวัดโดยถือเป็นเรื่องธรรมดาว่าถูกต้อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ทั้งๆที่ผิดวินัย
 3. ห่มดอง หมายถึง การครองผ้าลดไหล่ของภิกษุแบบมหานิกาย มีสังฆาฏิพาด คือการครองผ้าจีวรอันเป็นปริมณฑล (ห่มครบไตรจีวร) ที่เรียกว่า “ห่มดอง” กระทำโดยมีการพับจีวรเป็นทบแล้วคลี่ทาบมาที่บ่าชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงนำผ้าสังฆาฎิซึ่งพับเป็นผืนยาวมาพาดไหล่ด้านซ้ายของผู้ห่มก่อนที่จะนำ “ผ้ารัดอก” มารัดบริเวณอกอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันเป็นการห่มที่เป็นที่นิยมทั่วไปของพระสงฆ์มหานิกาย ซึ่งดูเรียบร้อยและทะมัดทะแมงแน่นหนา เนื่องจากมีผ้ารัดอก ข้อเสียคือเปิดสีข้างดูไม่งาม อีกทั้งไม่ใช่การครองจีวรที่มีมาตามพระบรมพุทธานุญาติ เนื่องจากผ้ารัดอกไม่มีในอัฏฐบริขาร
 4. ห่มมังกร หมายถึงการครองผ้าที่หมุนผ้าลูกบวบไปทางขวา เมื่ออยู่ในวัดจะห่มเฉวียงบ่า และห่มคลุมในเวลาออกนอกวัด เป็นการห่มตามธรรมเนียมของพระมหานิกาย (ปัจจุบันยังมีบางวัดนิยมการห่มแบบนี้อยู่ โดยมากจะเป็นวัดมหานิกายในกรุงเทพมหานครเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาสูง) ที่ถือว่าถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต คือ “ชายจรดชายม้วนขวา[13]หรืออีกนัยหนึ่งแปลว่าข้างนอก(พาหันตะ)คือม้วนออกข้างนอกตัวซึ่งก็เข้ากันได้กับการม้วนขวา วางบนแขน” การที่ม้วนขวาเนื่องจากในสมัยพุทธกาลถือว่าการม้วนขวานั้นเป็นมงคล(ประทักษิณ)ถ้าห่ม”บิดขวา” เป็นการห่มแบบมหานิกายแท้ [15]เป็นวัตรปฏิบัติในการครองจีวรของพระสงฆ์มหานิกาย หรือพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ในประเทศไทยก่อนที่จะมีคำสั่งของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ให้พระภิกษุทั่วสังฆมณฑลห่มผ้าตามแบบของธรรมยุติกนิกายทั้งหมดนั้น (ปัจจุบันพระฝ่ายมหานิกายส่วนมากนิยมหมุนซ้ายแบบธรรมยุต หรือพระรามัญไปแทบทั้งสิ้น) สันนิษฐานว่า สมณะนอกศาสนานั้นย่อมห่มชายจรดชายม้วนขวา ม้วนเข้าหาตัวลูกบวบวางบนบ่าเช่นเดียวกัน เพราะสังคมอินเดียสมัยนั้นถือว่าม้วนขวา (ประทักษิณ) เป็นมงคล ม้วนซ้ายเป็นกาลกิณี แต่ว่าน่าจะวางไว้ที่บ่าขวาเมื่อห่มเฉวียงบ่าจะเปิดไหล่ซ้าย เช่นเดียวกับนักบวชของศาสนาฮินดู หรือนอกศาสนาพุทธในประเทศอินเดียที่นิยมเปิดบ่าซ้าย (สังเกตได้แม้ในปัจจุบันนี้) ดังนั้นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจึงวางไว้ที่บ่าซ้าย และเปิดบ่าขวาเพื่อแสดงถึงความแตกต่างการห่มมังกรนั้นแบ่งออกเป็น สองอย่างคือการห่มมังกรอย่างไทยและการห่มมังกรอย่างพม่า การห่มมังกรอย่างไทยนั้น จะใช้รักแร้หนีบลูกบวบไว้ และจะไม่คลี่ลูกบวบเพื่อเอามือออกแต่จะเวิกผ้ายกขึ้นมาเลย ส่วนการห่มมังกรอย่างพม่านั้น จะวางลูกบวบบนบ่า และจะคลี่ลูกบวบเพื่อเอามือออก และจะติดกระดุมสองแห่งคือปิดที่คอ และชายผ้า ซึ่งการห่มมังกรอย่างพม่าจะเป็นการห่มแบบดั้งเดิม

ธรรมยุติกนิกาย

หมายถึง ผู้ประกอบด้วยธรรม หรือชอบด้วยธรรม หรือยุติตามธรรม ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสงฆ์นี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งแสวงหาว่า ข้อใดเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุศาสน์ (คือคำสั่งสอนของพระศาสดา) แล้วปฏิบัติข้อนั้น เว้นข้อที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย ไม่เป็นสัตถุศาสน์ แม้จะเป็นอาจินปฏิบัติ (ข้อปฏิบัติตามกันมาแต่ผิดพระธรรมวินัย) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มีสาระสำคัญคือได้ยกสถานะคณะธรรมยุติ ให้เป็นนิกายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธรรมยุติกนิกาย ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ให้มีความถูกต้องและเข้มงวดตามพุทธบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามพระวินัยปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในส่วนที่บกพร่องของพระสงฆ์ไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้สมบูรณ์ทั้งพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก

สีของจีวรของพระสงฆ์ในธรรมยุติกนิกาย : สีกรัก สีแก่นขนุน สีพระราชทาน

รายชื่อวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดราชบุรณราชวรวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
วัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
วัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดจันทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดหิรัญรูจีวรวิหาร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดพระยาทำวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดอมรินทรารามวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดสังข์กระจายวรวิหาร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดปรินายกวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดมหรรณพารามวรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดนวลนรดิศวรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดบางนาใน แขวงบางนา เขตบางนา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดยาง แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
วัดราชผาติการามวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดบุปผารามวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดตรีทศเทพวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
เขตคลองเตย วัดคลองเตยนอก แขวงคลองเตย วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองเตย วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองเตย วัดสะพาน แขวงพระโขนง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสาน วัดสุวรรณ แขวงคลองต้นไทร วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสาน วัดทองเพลง แขวงคลองต้นไทร วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสาน วัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม แขวงทรายกองดิน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดคู้บอน แขวงบางชัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดแป้นทองโสภาราม แขวงสามวาตะวันตก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดลำกะดาน แขวงสามวาตะวันออก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม แขวงสามวาตะวันออก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดสุขใจ แขวงสามวาตะวันออก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดสุทธิสะอาด แขวงสามวาตะวันออก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดเสนานนท์ แขวงสามวาตะวันออก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดบ้านกลางวิปัสสนา แขวงสามวาตะวันออก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคลองสามวา วัดจินดิตวิหาร แขวงทรายกองดิน วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตคลองสามวา วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตคันนายาว วัดคลองครุ แขวงรามอินทรา วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตคันนายาว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงคันนายาว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจตุจักร วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง แขวงจอมทอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดบางขุนเทียนกลาง แขวงจอมทอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดบางขุนเทียนใน แขวงจอมทอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดโพธิ์แก้ว แขวงจอมทอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดแก้วไพฑูรย์ แขวงบางขุนเทียน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดไทร แขวงบางขุนเทียน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดบางประทุนนอก แขวงบางขุนเทียน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดมงคลวราราม แขวงบางค้อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดศาลาครืน แขวงบางค้อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดโพธิทอง แขวงบางมด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดยายร่ม แขวงบางมด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตจอมทอง วัดสีสุก แขวงบางมด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมือง วัดคลองบ้านใหม่ แขวงสีกัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมือง วัดเทพนิมิตต์ แขวงสีกัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมือง วัดพรหมรังษี แขวงสีกัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมือง วัดเวฬุวนาราม แขวงสีกัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมือง วัดสายอำพันธ์เอมสาร แขวงสีกัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดอนเมือง วัดสีกัน แขวงสีกัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดินแดง วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงรัชดาภิเษก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดินแดง วัดพรหมวงศาราม แขวงรัชดาภิเษก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดโบสถ์สามเสน แขวงดุสิต วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดจอมสุดาราม แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดจันทรสโมสร แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดธรรมาภิรตาราม แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดใหม่ทองเสน แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดอัมพวัน แขวงถนนนครไชยศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดประสาทบุญญาวาส แขวงวชิรพยาบาล วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตดุสิต วัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค วัดราษฎร์ อนัมนิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก แขวงคลองชักพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงคลองชักพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดเรไร แขวงคลองชักพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดกระจัง แขวงฉิมพลี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดทอง แขวงฉิมพลี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดพุทธจักรมงคลชยาราม แขวงฉิมพลี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดมณฑป แขวงฉิมพลี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดสมรโกฏิ แขวงฉิมพลี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดไก่เตี้ย แขวงตลิ่งชัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดนครป่าหมาก แขวงตลิ่งชัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดน้อยใน แขวงตลิ่งชัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดเกาะ แขวงบางเชือกหนัง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดทอง แขวงบางเชือกหนัง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดพิกุล แขวงบางเชือกหนัง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดกระโจมทอง แขวงบางพรม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดแก้ว แขวงบางพรม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดเทพพล แขวงบางพรม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดประสาท แขวงบางพรม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดเพลง แขวงบางพรม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดศิริวัฒนาราม แขวงบางพรม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดสะพาน แขวงบางพรม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดจำปา แขวงบางระมาด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดมะกอก แขวงบางระมาด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตตลิ่งชัน วัดอินทราวาส แขวงบางระมาด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทวีวัฒนา วัดโกมุทพุทธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทวีวัฒนา วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทวีวัฒนา วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส แขวงทวีวัฒนา วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุ วัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุ วัดบางมดโสธราราม แขวงบางมด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุ วัดหลวงพ่อโอภาสี (บางมด) แขวงบางมด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตทุ่งครุ วัดพุทธบูชา แขวงบางมด วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตธนบุรี วัดกันตทาราราม แขวงตลาดพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดบางสะแกใน แขวงตลาดพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) แขวงตลาดพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดใหม่ยายนุ้ย แขวงตลาดพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดกระจับพินิจ แขวงบุคคโล วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดบางน้ำชน แขวงสำเหร่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดบุคคโล แขวงดาวคะนอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดราชวรินทร์ แขวงสำเหร่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดสันติธรรมาราม แขวงสำเหร่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดสุทธาวาส แขวงบุคคโล วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตธนบุรี วัดกลางดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดไชยทิศ แขวงบางขุนนนท์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดภาวนาภิรตาราม แขวงบางขุนนนท์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดใหม่ แขวงบางขุนนนท์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดบางเสาธง แขวงบางขุนศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดมะลิ แขวงบางขุนศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดรวกสุทธาราม แขวงบางขุนศรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดลครทำ แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดสีหไกรสร แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดอมรทายิการาม แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดฉิมทายกาวาส แขวงศิริราช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดวิเศษการ แขวงศิริราช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดบางบำหรุ แขวงอรุณอมรินทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดปฐมบุตรอิศราราม (ปฐมบุตรอิสราราม) แขวงอรุณอมรินทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอมรินทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกน้อย วัดเชิงเลน แขวงบางขุนศรี วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางกอกใหญ่ วัดเจ้ามูล แขวงวัดท่าพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่ วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่ วัดประดู่ฉิมพลี แขวงวัดท่าพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่ วัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกอกใหญ่ วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิ วัดจันทวงศาราม (กลาง) แขวงคลองจั่น วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิ วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิ วัดพระไกรสีห์ แขวงหัวหมาก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางกะปิ วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดกก แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดธรรมคุณาราม แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดปทีปพลีผล แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดประชาบำรุง แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดเลา แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดหัวกระบือ แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดกำแพง แขวงแสมดำ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดพรหมรังษี แขวงแสมดำ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดสะแกงาม แขวงแสมดำ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดสุธรรมวดี แขวงแสมดำ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดแสมดำ แขวงแสมดำ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดแทนวันดีสุขาราม แขวงแสมดำ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางขุนเทียน วัดท่าข้าม แขวงท่าข้าม วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางเขน วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางเขน วัดไตรรัตนาราม แขวงอนุสาวรีย์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางเขน วัดบางบัว แขวงอนุสาวรีย์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง แขวงบางคอแหลม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดจันทร์นอก แขวงบางโคล่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดไทร แขวงบางโคล่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดบางโคล่นอก แขวงบางโคล่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม(บางโคล่ใน) แขวงบางโคล่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางคอแหลม วัดวรจรรยาวาส แขวงวัดพระยาไกร วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแค วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแค วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแค วัดม่วง แขวงหลักสอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางแค วัดทองเนียม แขวงหลักสอง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางแค วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางซื่อ วัดทองสุทธาราม แขวงวงศ์สว่าง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อ วัดบางโพโอมาวาส แขวงบางซื่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อ วัดประชาศรัทธาธรรม แขวงวงศ์สว่าง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อ วัดเลียบราษฎร์บำรุง แขวงวงศ์สว่าง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อ วัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางซื่อ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางซื่อ วัดอนัมนิกายาราม แขวงบางซื่อ วัดราษฎร์ อนัมนิกาย
เขตบางนา วัดบางนานอก แขวงบางนาใต้ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางนา วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนาเหนือ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางนา วัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนาใต้ วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางบอน วัดนินสุขาราม แขวงบางบอนเหนือ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางบอน วัดบางบอน (ตาเฉย) แขวงบางบอนใต้ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางบอน วัดวิสุทธารัตนาราม แขวงคลองบางพราน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางบอน วัดโพธิ์พุฒตาล แขวงบางบอนใต้ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดรวกบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดเทพนารี แขวงบางพลัด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดเทพากร แขวงบางพลัด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดบางพลัด แขวงบางพลัด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดเพลง แขวงบางพลัด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดภาณุรังษี แขวงบางพลัด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดทอง แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดน้อยนางหงษ์ แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดเปาโรหิตย์ แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดสิงห์ แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดใหม่เทพนิมิตร แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดอมรคีรี แขวงบางยี่ขัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดฉัตรแก้วจงกลณี แขวงบางอ้อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางพลัด วัดสามัคคีสุทธาวาส แขวงบางอ้อ วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตบางรัก วัดม่วงแค แขวงบางรัก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรัก วัดสวนพลู แขวงบางรัก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรัก วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรัก วัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรัก วัดบางเตย แขวงคลองกุ่ม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรัก วัดบุญศรีมุนีกรณ์ แขวงนวลจันทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรัก วัดพิชัย แขวงคลองกุ่ม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตบางรัก วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวัน วัดชัยมงคล แขวงรองเมือง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวัน วัดชำนิหัตถการ แขวงรองเมือง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวัน วัดสระบัว แขวงรองเมือง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตปทุมวัน วัดดวงแข แขวงรองเมือง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตปทุมวัน วัดปทุมวนาราม แขวงวังใหม่ วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตปทุมวัน วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตประเวศ วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) แขวงดอกไม้ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศ วัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศ วัดกระทุ่ม แขวงประเวศ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศ วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตประเวศ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม แขวงประเวศ วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตประเวศ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสิตาราม แขวงคลองมหานาค วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดพระพิเรนทร์ แขวงบ้านบาตร วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดคณิกาผล แขวงป้อมปราบ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดพลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดดิสานุการาม แขวงวัดเทพศิรินทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทวีวรญาติ แขวงวัดเทพศิรินทร์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสุนทรธรรมทาน แขวงวัดโสมนัส วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดมังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบ วัดราษฎร์ จีนนิกาย
เขตพญาไท วัดไผ่ตัน แขวงพญาไท วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระโขนง วัดบุญรอดธรรมาราม แขวงพระโขนงใต้ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระโขนง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงบางจาก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระโขนง วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร แขวงบางจาก วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตพระนคร วัดใหม่อมตรส วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระนคร วัดเอี่ยมวรนุช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตพระนคร วัดทิพย์วารีวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์ วัดราษฎร์ จีนนิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดตะล่อม แขวงคลองขวาง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดมะพร้าวเตี้ย แขวงคลองขวาง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดนก แขวงคูหาสวรรค์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดปากน้ำฝั่งใต้ แขวงคูหาสวรรค์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดยางบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดวิจิตรการนิมิตร แขวงคูหาสวรรค์ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดกำแพง แขวงบางแวก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดตะโน แขวงบางแวก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดโตนด แขวงบางแวก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงบางแวก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดโคนอน แขวงบางหว้า วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดรางบัว แขวงบางหว้า วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดอ่างแก้ว แขวงบางหว้า วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดกำแพง แขวงปากคลองภาษีเจริญ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดทองศาลางาม แขวงปากคลองภาษีเจริญ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดนาคปรก แขวงปากคลองภาษีเจริญ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดประดู่บางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตภาษีเจริญ วัดเพลง แขวงปากคลองภาษีเจริญ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรี วัดบางเพ็งใต้ แขวงมีนบุรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรี วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรี วัดแสนสุข แขวงมีนบุรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรี วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรี วัดลำนกแขวก แขวงแสนแสบ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตมีนบุรี วัดศรีกุเรชา แขวงแสนแสบ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดคลองใหม่ แขวงช่องนนทรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดช่องลม แขวงช่องนนทรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดคลองภูมิ แขวงช่องนนทรี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดดอกไม้ แขวงบางโพงพาง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดด่าน แขวงบางโพงพาง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดทองบน แขวงบางโพงพาง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดปริวาสราชสงคราม แขวงบางโพงพาง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตยานนาวา วัดโพธิ์แมนคุณาราม แขวงช่องนนทรี วัดราษฎร์ จีนนิกาย
เขตราชเทวี วัดอภัยทายาราม แขวงทุ่งพญาไท วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราชเทวี วัดดิสหงษาราม แขวงมักกะสัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราชเทวี วัดทัศนารุณสุนทริการาม แขวงมักกะสัน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราชเทวี วัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตราษฎร์บูรณะ วัดเกียรติประดิษฐ์ แขวงบางปะกอก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะ วัดบางปะกอก แขวงบางปะกอก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะ วัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะ วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะ วัดแจงร้อน แขวงราษฎร์บูรณะ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะ วัดสน แขวงราษฎร์บูรณะ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตราษฎร์บูรณะ วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดขุมทอง แขวงขุมทอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดราชโกษา แขวงขุมทอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดปากบึง แขวงคลองสองต้นนุ่น วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดพลมานีย์ แขวงทับยาว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดปลูกศรัทธา แขวงลาดกระบัง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดสังฆราชา แขวงลาดกระบัง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดบึงบัว แขวงลำปลาทิว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดอุทัยธรรมาราม แขวงลำปลาทิว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดกระบัง วัดสุทธาโภชน์ (วัดมอญ) แขวงทับยาว วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตลาดกระบัง วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ 200 ปี รัชกาลที่ 4 (วัดคลองหลวงแพ่ง) แขวงขุมทอง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตลาดกระบัง วัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตลาดพร้าว วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดพร้าว วัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดพร้าว วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ แขวงลาดพร้าว วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตลาดพร้าว วัดสิริกมลาวาส แขวงลาดพร้าว วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตวังทองหลาง วัดสามัคคีธรรม แขวงพลับพลา วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตวัฒนา วัดภาษี แขวงคลองตันเหนือ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวง วัดมหาบุศย์ แขวงอ่อนนุช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวง วัดปากบ่อ แขวงอ่อนนุช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวง วัดใต้ แขวงอ่อนนุช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวง วัดทองใน แขวงอ่อนนุช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวง วัดต้นไทรย์ แขวงอ่อนนุช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสวนหลวง วัดขจรศิริ (ขอม) แขวงอ่อนนุช วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสะพานสูง วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) แขวงทับช้าง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสัมพันธวงศ์ วัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์ วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์ วัดชัยภูมิการาม แขวงจักรวรรดิ วัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์ วัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ วัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์ วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย วัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์ วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ วัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสัมพันธวงศ์ วัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์ วัดราษฏร์ อนัมนิกาย
เขตสาทร วัดดอน วัดบรมสถล แขวงยานนาวา วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสาทร วัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงยานนาวา วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสาทร วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสาทร วัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดเกาะสุวรรณาราม แขวงคลองถนน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดราษฎร์นิยมธรรม แขวงคลองถนน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดอมราวราราม แขวงคลองถนน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดเจริญธรรมาราม แขวงสายไหม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดหนองใหญ่ แขวงสายไหม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดโคกจ้าหล่า แขวงออเงิน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดพรพระร่วงประสิทธิ แขวงออเงิน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตสายไหม วัดอยู่ดีบำรุงธรรม แขวงออเงิน วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขม วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม พระทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร เจ้าอาวาส (หลวงพ่อเสือดำ) วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขม วัดหนองแขม แขวงหนองแขม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขม วัดหลักสาม แขวงหนองแขม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขม วัดระฆังพรหมรังสี แขวงหนองแขม วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขม วัดไผ่เลี้ยง แขวงหนองค้างพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขม วัดวงษ์ลาภาราม แขวงหนองค้างพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองแขม วัดอุดมรังสี แขวงหนองค้างพลู วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดกระทุ่มราย แขวงกระทุ่มราย วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดสีชมพู แขวงคลองสิบ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ แขวงคลองสิบสอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดใหม่เจริญราษฎร์ แขวงคลองสิบสอง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม แขวงโคกแฝด วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดราษฎร์บำรุง แขวงลำต้อยติ่ง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดลำวังคาสุทธาวาส แขวงลำต้อยติ่ง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำต้อยติ่ง วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดลำพะอง แขวงลำผักชี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดอู่ตะเภา แขวงลำผักชี วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตหนองจอก วัดเจียระดับ แขวงลำผักชี วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตหนองจอก วัดลำผักชี แขวงลำผักชี วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตหนองจอก วัดป่าวิศรุตรัตนาราม แขวงคลองสิบสอง วัดราษฏร์ ธรรมยุติกนิกาย
เขตห้วยขวาง วัดใหม่ช่องลม แขวงบางกะปิ วัดราษฏร์ มหานิกาย
เขตห้วยขวาง วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิ วัดราษฏร์ มหานิกาย

ทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน มีประโยชน์อย่างไร

คำว่าสังฆทาน มาจากภาษาบาลี “สังฆะ” หมายถึง หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป และ “ทาน” 

ดังนั้น สังฆทาน คือ การให้ทานด้วยจิต และเจตนาอันบริสุทธิ์  เป็นการถวายทานเข้าเป็นสิทธิกองกลางแก่คณะสงฆ์ เพื่อให้คณะสงฆ์ได้จัดแบ่งปันแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ต้องการหรือให้คณะพระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สังฆทาน ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Monk Offering หรือ Making Offering to Monk จึงหมายถึง ทานที่ตั้งใจถวายแก่ผู้แทนของหมู่สงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจง (หากถวายโดยระบุเฉพาะ เรียกว่า ปาฎิปุคลิกทาน) โดยเชื่อว่าการถวายสังฆทานจะได้รับอานิสงส์มากเพราะผู้ถวายมีจิตใจที่กว้างขวาง ไม่เจาะจงว่าเป็นภิกษุรูปใด เป็นการแสดงถึงการกระทำด้วยศรัทธา

ดังนั้น การให้ทาน หรือถวายความอุปถัมภ์แก่สงฆ์ ทุกประเภทที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา การทำบุญรูปแบบใดก็ได้ ไม่ต้องห่อ หรือใส่ถึงเหลือง ก็ถือเป็นสังฆทานได้ ซึ่งสามารถทำได้ตลอด ไม่ต้องรอโอกาส หรือ เทศกาล รวมถึงการตักบาตรพระสงฆ์ก็ถือเป็นสังฆทานได้เช่นกัน

สังฆทานเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำบุญให้ทาน เป็นการทำบุญในรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากตามความเชื่อ ความศรัทาของชาวพุทธ ประโยชน์ของการถวายสังฆทาน จึงมีผลด้านจิตใจ เป็นการลดความเห็นแก่ตัว การไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของและความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง และสิ่งที่เราบริจาค ให้ทานแก่ผู้อื่นนั้น ก็ยังสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับได้ ตามความเชื่อนั้น การถวายสังฆทาน เป็นวิธีทำบุญที่ได้บุญ-อานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด (ให้แก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมเกิดประโยชน์ และได้รับบุญมาก)

ของที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ นั้นคือปัจจัย 4  อะไรก็ได้ที่เหมาะกับกิจวัตรของพระสงฆ์ โดยผู้จะทำบุญจะต้องมีความตั้งใจในการทำบุญ (ปุพพเจตนา) จึงควรต้องพิจารณาเลือกสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ ซึ่งควรเป็นของที่มีคุณภาพ สามารถใช้ได้จริง หรือเป็นสิ่งของที่พระสงฆ์ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกที่จะทำเอง หรือ ซื้อหาจากแหล่งต่างๆแบบสำเร็จรูป เช่น ถังเหลือง หรือสามารถจัดของถวายสังฆทานด้วยตัวเองก็ได้ และควรถวายแก่ตัวแทนของพระสงฆ์ ไม่ใช่ถวายแก่บุคคล (มุญฺจเจตนา)  และเมื่อถวายแล้วกำให้ทำจิตใจเป็นบุญ ให้ยินดีการการทำบุญ ไม่เกิดความเสียดาย (อปราปรเจตนา)

สังฆทานทำเอง คือ การเลือก และจัดเตรียมสิ่งของ เครื่องไทยธรรม รวมถึงจตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ด้วยตัวเอง ไม่ได้หาซื้อในลักษณะชุดสำเร็จรูปที่จัดเตรียมไว้แล้ว ตามร้านสังฆภัณฑ์ หรือ ห้างร้านต่างๆ โดยสิ่งของทั่วไปที่นิยมนำไปถวายพระสงฆ์ ควรเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรของพระสงฆ์ตามวัดที่จะไปทำบุญ โดยการเลือกของถวายพระสงฆ์ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับ และคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ ไม่ควรคำนึงแต่จะถวายให้ได้จำนวนหรือปริมาณมากๆ หรือต้องการถวายพระให้ได้หลายๆรูปและไปลดคุณภาพของสังฆทานลง และควรทำตามกำลังทรัพย์ ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ตัวอย่าง เครื่องไทยธรรมที่นิยมจัดหาไปถวายพระสงฆ์ เช่น

 1. อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องเรียน ซึ่งจะเหมาะสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องเรียนพระปริยัตธรรม
 2. มีดโกน และใบมีด สำหรับโกนศีรษะ และมีดโกนหนวด
 3. น้ำยาซักผ้า และผ้าไตรจีวร ที่มีความยาวพอดีที่จะนุ่งห่มได้ และเลือกเนื้อผ้าที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม เช่น ผ้ามัสลิน
 4. หนังสือธรรมะ หนังสือให้ความรู้ต่างๆ
 5. รองเท้าแตะสำหรับพระสงฆ์
 6. ยาสมุนไพรต่างๆ และยาสามัญประจำบ้าน
 7. ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
 8. สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ หรือ แม้แต่เครื่องมือช่างที่จะต้องใช้ซ่อมบำรุง เช่น ค้อน ไขควง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงทำความสะอาด เป็นต้น
 9. น้ำปานะ เช่น ชาสมุนไพร
 10. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่สมุนไพร และ แชมพูสมุนไพร สำหรับพระสงฆ์

พระสงฆ์สามารถใช้สบู่ และยาสระผมได้ แม้อาจจะถูกจัดเป็นเครื่องประทินผิว แต่พระสงฆ์สามารถไช้สบู่ได้เพื่อทำความสะอาดและระงับกลิ่นกาย และใช้ยาสระผม(แชมพู) เพื่อเอาไว้ใช้เวลาโกนศีรษะจะได้โกนได้ง่ายขึ้น และเนื่องจากพระสงฆ์ไม่มีเส้นผมมาปกป้องหนังศีรษะ แชมพูที่ดีจะช่วยช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะไม่ให้เสียไป จึงช่วยลดการระคายเคืองจากความร้อน ฝุ่นละออง ลดการติดเชื้อ และโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ

หลังจากแจ้งพระสงฆ์ว่าจะถวายสังฆทานแล้ว ให้ปฎิบัติดังนี้

1.จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวคำอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

2.พนมมือและกล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า ตั้งนโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

3.กล่าวไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

4.สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

5.กล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

6.กล่าวคำถวายสังฆทาน

               อิมานิ มะยังภันเต ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่ง..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร)..พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร)..พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

7.ประเคนของที่นำมาให้พระสงฆ์

8.การกรวดน้ำ

การถวายสังฆทานนั้นสามารถกระทำเวลาไหนก็ได้ ไม่เลือกเวลา อย่างไรก็ตามก็ควรดูกาละเทศะ ความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ หากนำของกินของขบเคี้ยวไปถวาย หากต้องการให้พระฉันเลยในวันนั้น ก็ควรไปก่อนเวลาฉัน ไม่ว่าจะเป็นเช้า หรือเพล แต่หากนำอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้ จะไปหลังเที่ยงวันก็ได้ ไม่เป็นไร

สบู่สมุนไพร & แชมพูสมุนไพร ตราโสฬส

สำหรับ ถวายสังฆทาน

โสฬส (อ่านว่า โส-ลด) หมายถึง พรหมโลก 16 ชั้น ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพชั้นรูปพรหม ถือกันว่าเป็นที่อันบรมสุข

สบู่ & แชมพู สมุนไพร
ที่เหมาะกับกิจวัตรของสงฆ์

ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวกาย และหนังศีรษะ ของพระภิกษุสงฆ์จากอาการผิวแห้ง และอาการคัน เหมาะกับกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องออกไปเผชิญกับแสงแดด และสัมผัสกับมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

สั่งสินค้าทาง Line@
สั่งสินค้าทาง inbox
สั่งสินค้าทางเวปไซต์