บทแผ่เมตตา

พระพุทธเจ้าได้สอนให้ทุกคนมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก สัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนเทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขเสมอกันด้วยการ “แผ่เมตตา” ทั้งให้ผู้อื่น และให้แก่ตัวเราเอง ด้งนี้

บทแผ่เมตตา ให้กับตัวเอง

 • อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)
 • อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)
 • อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)
 • อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตา ไปยังผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ)

บทแผ่เมตตา ทั่วไป

 • สัพเพ สัตตา (สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)
 • อะเวราโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)
 • อัพยาปัชฌาโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)
 • อะนีฆาโหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย)
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด)

บทสวดมนต์ แผ่ส่วนกุศล แผ่เมตตาทั่วไป

 • อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข)
 • อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข)
 • อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข)
 • อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)
 • อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)
 • อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)
 • อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ)

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ร่วมสนับสนุนการสั่งสมบุญโดย

สังฆทานเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำบุญให้ทาน เป็นการทำบุญในรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากตามความเชื่อ ความศรัทาของชาวพุทธ ประโยชน์ของการถวายสังฆทาน จึงมีผลด้านจิตใจ เป็นการลดความเห็นแก่ตัว การไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของและความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง และสิ่งที่เราบริจาค ให้ทานแก่ผู้อื่นนั้น ก็ยังสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับได้ ตามความเชื่อนั้น การถวายสังฆทาน เป็นวิธีทำบุญที่ได้บุญ-อานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด (ให้แก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมเกิดประโยชน์ และได้รับบุญมาก)

สบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร สำหรับถวายสังฆทานพระสงฆ์ สูตรไม่ผิดพระวินัย

สบู่สมุนไพร ตรา โสฬส เหมาะแก่การถวายเป็นสังฆทาน ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน รักษาสมดุลความชุ่มชื้น ไม่ทำให้ผิวแห้ง ลดผื่นแพ้ และอาการคัน

เลขที่ใบรับแจ้ง : 74-1-6200034560

ราคา 129 บาท (ปกติราคา 150 บาท)

แชมพูสมุนไพร ตรา โสฬส นอกจากจะสามารถใช้ทำความสะอาด และคงความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะแล้ว ยังสามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับการปลงผมได้ด้วย

เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-6200032020

ราคา 189 บาท (ปกติราคา 250 บาท)

ราคาจัดชุดสังฆทาน 299 บาท

บทสวดมหาเมตตาใหญ่

ความพิเศษของคาถามหาเมตตาใหญ่นี้ก็คือ เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเอง โดยไม่มีเหตุให้ต้องแสดง เช่น ไม่มีผู้คุยหรือสนทนาเกี่ยวกับการแผ่เมตตา ไม่มีผู้ทูลถาม เป็นต้น เพราะโดยส่วนมากแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธองค์จะต้องมีเหตุการณ์ให้ต้องแสดง การที่ทรงยกขึ้นแสดงเองเช่นนี้ ย่อมเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อนึ่ง บทแผ่เมตตานี้ เป็นบทแผ่เมตตาที่ยาวที่สุดในบรรดาบทแผ่เมตตาอื่น ๆ จึงได้ชื่อว่า มหาเมตตาใหญ่

ปาฏิหาริย์ หรือ อานิสงส์ บทสวดมหาเมตตาใหญ่ มีประโยชน์ 11 ประการ คือ

 1. หลับสนิท เป็นสุข : คือนอนหลับสบาย จิตไม่ฟุ้งซ่าน
 2. ตื่นเป็นสุข : คือตื่นมาจิตใจแจ่มใส่ ปลอดโปร่ง ไม่เซื่องซึม มึนหัว
 3. ไม่ฝันร้าย : คือฝันดี ฝันเห็นแต่สิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่ดีงาม
 4. เป็นที่รักของมนุษย์ : คือมีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจเบิกบาน ไม่โกรธง่าย มีเสน่ห์น่าเข้าใกล้
 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ : เป็นที่รักของสัตว์เดรัจฉาน ภูตผีปีศาจ
 6. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา : เทวดาช่วยเหลือบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ต้องการ และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นให้ถอยห่าง
 7. ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่อาจทำร้ายได้
 8. เมื่อทำสมาธิ จิตจะสงบเร็ว
 9. ใบหน้าผ่องใส
 10. ไม่หลงตาย : คือเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายก็ตายด้วยอาการสงบ มีสติ ไม่บ่นเพ้อ คร่ำครวญ ดิ้นทุรนทุราย
 11. ยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูง ก็จะบังเกิดในพรหมโลก

ลำดับการสวดพระคาถามหาเมตตาใหญ่

ในการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แต่ละครั้งนั้น ผู้สวดพึงกระทำด้วยความตั้งใจจริง ไม่สักแต่ว่าทำ ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อขออภัยขอโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยได้ล่วงเกินเขามา และการที่จะทำให้เขายอมอภัยแก่เรานั้น เราต้องทำด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจจริง ๆ เขาถึงจะเต็มใจให้อภัยและตัดเวรกรรมได้จริง เมื่อจะเริ่มสวดควรตัดเรื่องกังวลต่าง ๆ ออกไปให้หมด ให้สำรวมกาย วาจา และใจ กราบพระ 3 ครั้ง ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ จากนั้นเริ่มสวดมนต์ไปตามลำดับ ดังนี้

 1. บทกราบพระรัตนาตรัย
 2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 3. บทไตรสรณคมน์
 4. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 5. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 6. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 7. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
 8. บทคาถามหาเมตตาใหญ่
 9. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
 10. บทขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ

ที่มาของ คาถามหาเมตตาใหญ่

คาถามหาเมตตาใหญ่นี้ เป็นบทบันทึกเรื่องราวและบทพระธรรมเทศนาที่สำคัญตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ซึ่งถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 31 หน้า 341 ชื่อ “เมตตากถา” มีเนื้อความโดยย่อว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับ ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ครั้งนั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้ประชุมกันแล้วตรัสพระธรรมเทศนาโปรด พระธรรมเทศนาที่ยกขึ้นแสดงในครั้งนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเจริญเมตตากรรมฐาน โดยในเบื้องต้นทรงแสดงอานิสงส์แห่งการแผ่เมตตาว่า ผู้เจริญเมตตาจะได้รับอานิสงส์มากมายถึง 11 ประการ จากนั้นจึงทรงจำแนกการแผ่เมตตาออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. การแผ่ไปโดยไม่เจาะจงผู้รับ
 2. การแผ่ไปโดยเจาะจงผู้รับ และ
 3. การแผ่เมตตาไปในทิศทั้ง 10

บทสวดคาถามหาเมตตาใหญ่ (ฉบับเต็ม)

 • เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ
 • ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ

คำแปล บทสวดคาถามหาเมตตาใหญ่

 • ข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ใกล้เมืองสาวัตถี ฯ ณ โอกาสนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนพระภิกษุทั้งหลาย ฯ พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ได้ตอบรับพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฯ
 • พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานพระดำรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย (ผู้เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำ) หวังได้แน่นอน (ที่จะได้รับ) อานิสงส์ ๑๑ ประการของเมตตาเจโตวิมุตติ ที่ตนส้องเสพ (ทำให้ชำนาญ) แล้วทำให้เจริญขึ้นแล้ว ทำให้มาก แล้วสั่งสม (ด้วยวสี ๕ ประการ) ดีแล้ว ทำให้บังเกิดขึ้นด้วยดีแล้ว ฯ

การแผ่เมตตาไปใน 10 ทิศ คืออะไร

การแผ่เมตตาไปในทิศทั้ง 10 นี้ คือการแผ่เมตตาให้กับสัตว์ 12 ประเภท ที่อยู่ในแต่ละทิศ ไปตามลำดับดังนี้

 1. แผ่ให้สัตว์ในทิศทั้ง 10 – กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานังปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆาสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานังปะริหะรันตุฯ
 • สัพเพ ทักขะณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวราอัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะสัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศ ด้วยอาการ 10 เป็นอย่างไร เป็นเช่นนี้ คือ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้ปาณชาติ ในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิยายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขินายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

คำแปล: ขอปาณชาติทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้ภูต ในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันต ุฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยา ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานังปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานังปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอภูตทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้บุคคลในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้ผู้มีอัตภาพ ในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้เพศหญิงในทิศทั้ง 10
 • สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา ปัจฉิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอผู้มีเพศเป็นหญิงทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้เพศชายในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอผู้มีเพศเป็นชายทั้งหลายทั้วปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้ผู้เป็นพระอริยะในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานังปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอพระอริยะทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานังปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆาสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอผู้ไม่ใช่พระอริยะทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้เทวดาในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้มนุษย์ในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

คำแปล: ขอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 1. แผ่ให้สัตว์วินิบาตในทิศทั้ง 10
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
 • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติ ฯ
 • อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณาเมตตาเจโตวิมุตติ

คำแปล: ขอสัตว์วินิบาตทั้งหลายทั้งปวง ที่อยู่ในทิศตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกัน จงอย่าเบียดเบียนกัน จงอย่ามีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศทั้ง 10 ดังนี้ ฯ

 • สัพเพสัง สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชตวา อะปีฬะนายะ,
 • อุปะฆาตัง วัชเชตวา อะนุปะฆาเตนะ,
 • สันตาปัง วัชเชตวา อะสันตาเปนะ,
 • ปะริยาทานัง วัชเชตวา อะปะริยาทาเนนะ,
 • วิเหสัง วัชเชตวา อะวิเหสายะ,
 • สัพเพ สัตตา อะเวริโน โหนตุ มา เวริโน,
 • สุขิโน โหนตุ มา ทุกขิโน,
 • สุขิตัตตา โหนตุมา ทุกขิตัตตาติ อิเมหิ อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ สัตเต เมตตายะตีติ เมตตา ฯ
 • ตัง ธัมมัง เจตะยะตีติ เจโต ฯ สัพพะพะยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ มุจจะตีติ วิมุตติ ฯ
 • เมตตา จะ เจโตวิมุตติ จาติ เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ

คำแปล: ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงด้วยอาการ 8 นี้ คือ

 1. ด้วยการเว้นการบีบคั้น ไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวง
 2. ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวง
 3. ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อน
 4. ด้วยการเว้นความยํ่ายี ไม่ยํ่ายีสัตว์ทั้งปวง
 5. ด้วยการเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้วปวง
 6. ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวร
 7. จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์
 8. จงมีตนเป็สุข อย่ามีตนเป็นทุกข์

  เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า เมตตา ฯ

  บทสวดมหาเมตตาใหญ่ ฉบับย่อ

  • เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
  • เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อารา เมฯ ตัตตระ โข ภะคะวา
  • ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ
  • เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเส วิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ
  • วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะฯ
  • สุขัง สุปะติ
  • สุขัง ปะฏิพุชฌะติ
  • นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ
  • มะนุสสานัง ปิโย โหติ
  • อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ
  • เทวะตา รักขันติ
  • นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ
  • ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ
  • มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ
  • อะสัมมุฬฬะโห กาลัง กะโรติ
  • อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรหมมะโลกูปะโค โหติฯ เมตตายะภิกขะเว เจโตวิมุตติยา
  • อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏิฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
  • อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  • อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  • อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  • กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  • กะตีหาการเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  • ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุติฯ
  • สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • กะตะเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  • สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ ทักขะณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  • อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสายะ ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ

  บทสวดเมตตาใหญ่ ภาษาอังกฤษ Mettajetovimuti

  • Evam me sutaṃ: ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa ārāme
  • Tattra kho bhagavā bhikkū āmantesi bhikkavoti Bhatanteti te bhikkū bhagavato paccassosuṃ
  • bhagavā etathavoca mettaya Bhikhave jetovimutiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkatāya yānīkataya
  • Vathukatāya anutthitāya paricitāya susamarat’dhāya ekātasānisaṃsā pāthikaṃkhā katame ekātasa

  (1)Sukham supati (2) Sukham patibujati (3) Na pāpakaṃ supinaṅ passati (4) Manussānaṃ piyo hoti
  (5) Amanussānaṃ piyo hoti (6) Devatā rakkhanti (7) Nassa aggi vā visaṃ vā (8) Tuvatuṃ cittaṃ samādhiyati
  (9) Mukhavanno vipasī dati (10) Asammulaho kālaṃ karoti (11) Uttariṅ appativijjhanto brammalogūpago hoti

  mettāya Bhikhave jetovimutiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkatāya
  yānīkataya vathukatāya anutthitāya paricitāya susamarat’dhāya ekātasānisaṃsā Ime ekātasānisansā pātikamkhā

  • Atthi anodhiso pharanā mettajetovimuti
  • Atthi odhiso pharanā mettajetovimuti
  • Atthi disā pharanā mettajetovimuti
  • Katīhākarehi anodhiso pharanā mettajetovimuti
  • Katīhākarehi odhiso pharanā mettajetovimuti
  • Katīhākarehi disā pharanā mettajetovimuti
  • Pañca-hākārehi anodhiso pharanā mettajetovimuti
  • Satta-hākārehi odhiso pharanā mettajetovimuti
  • Dasa-hākārehi disā pharanā mettajetovimuti
  • Katamehi pañcahākarehi anotiso Mettajetovimuti
  1. sabbe sattā averā abyāpajjhā anīghā hontu sukhī attānaṃ pariharantu
  2. sabbe pāṇā averā abyāpajjhā anīghā hontu sukhī attānaṃ pariharantu
  3. sabbe bhūtā averā abyāpajjhā anīghā hontu sukhī attānaṃ pariharantu
  4. sabbe puggalā averā abyāpajjhā anīghā hontu sukhī attānaṃ pariharantu
  5. sabbe attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā hontu sukhī attānaṃ pariharantuti

  Imehi pañcahākarehi anotiso pharanā mettajetovimuti
  Katamehi Satta-hākārehi odhiso pharanā mettajetovimuti

  1. sabbā itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  2. sabbe purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  3. sabbe ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  4. sabbe anariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  5. sabbe devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  6. sabbe manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  7. sabbe vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu

  Imehi sattāhākarehi anotiso pharanā mettajetovimuti
  Katamehi tasa-hākārehi odhiso pharanā mettajetovimuti

  • Sabbe puratthimaya disaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya satta averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya bhūtā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya bhūtā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya bhūtā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya bhūtā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya pāṇā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya bhūtā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya bhūtā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya puggalā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya itthiyo averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya purisā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya ariyā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya devā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya manussā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya disaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya disaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya disaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya disaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe puratthimaya anudisaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe pacchimaya anudisaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uttaraya anudisaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe dakkhinaya anudisaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe hettimaya disaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu
  • Sabbe uparimaya disaya vinipātikā averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṅ pariharantu

  Imehi dasahākārehi disā paranā mettācetovimuti
  sabbesaṃ sattānaṃ pīḷaṇaṃ vajjetavā
  apīḷanāya uppaghātaṃ vajjetavā
  anupaghātena santāpaṃ vajjetvā
  asantāpeṇa pariyadāṇaṅ vajjetavā
  apariyadāṇena vihesaṃ vajjetavā
  avihesāya sabbe sattā averino hontu mā verino sukhino hontumā dukkhino sukhitattā hontu mā
  dukkhino sukhitattā hontu mā dukkhitattāti imehi aṭṭhahākārehi sabbe satte mettayatīti mettataṃ dhammaṃ cetayatīti
  ceto sabba-byapadapariyuṭṭhānehi muccatīti vimuti mettā ca cetovimuti cāti mettacetovimuti
  mettāprammaviharabhavanā niṭṭhitā