เรา, บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (“บริษัท”) อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังพันธมิตรของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวริค์และเครือข่าย (MAC address) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์ https://so-lot.com รวมถึง เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น (“แพลตฟอร์ม”) หรือติดต่อกับเราด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวม อาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา (“นโยบาย”) โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการให้การบริการบนแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบ หรือมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานนั้น ๆ (“กฎระเบียบ”)

คุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราทำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่แพลตฟอร์ม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสามารถเรียกดูแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่จำต้องบอกว่าคุณเป็นใคร หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เมื่อคุณลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราแล้ว เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวริค์และเครือข่าย (MAC address) ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
2. ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำบนแพลตฟอร์ม
3. การติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา และการติดต่อกับเรา
4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม การบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางการเชื่อมต่อของแพลตฟอร์ม (“API”) และการแชร์พิกัดข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ระยะเวลาการใช้งาน ปริมาณการใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน
หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มได้ ตามนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การตลาด
เราอาจจะรวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบริษัทอื่น และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและปรับการให้บริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับคุณ หรือเปิดเผยให้กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราโปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์หาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยคุณต้องระบุประเภท และ/หรือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ของธุรกิจหรือบริษัทใดเพื่อให้เราดำเนินการตามความประสงค์เป็นกรณีๆ ไป

การใช้/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของเราในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คือ เพื่อให้การใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์มของเรามีความปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับคุณ คุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ยืนยันตัวตนของคุณในการลงทะเบียน
2. ประมวลผลในการลงทะเบียน และการเปิดใช้งานบัญชี ออนไลน์ของคุณ
3. ให้บริการบัญชี เพื่อทำธุรกรรม การสั่งซื้อ การปรับปรุงข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุด และตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังทั้งระบบการให้บริการแบบออนไลน์และออฟไลน์
4. วิเคราะห์พฤติกรรม และความสนใจของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย
5. แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทและพันธมิตรของบริษัท ซึ่งคุณอาจให้ความสนใจ
6. ปรับปรุง และเพิ่มข้อเสนอของเรา โดยการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะใหม่ ๆ รวมถึงการให้บริการที่เราอาจมีในอนาคต
7. พัฒนาธุรกิจของบริษัทของเรา บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า
8. พัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าของเรา บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า
9. เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ของบริษัท เช่น การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของแพลตฟอร์มหรือระบบอื่น ๆ ของบริษัท การใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท

การปฏิเสธการเก็บข้อมูล
คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีเช่นนั้น เราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณ และไม่สามารถให้ความปลอดภัย ความราบรื่น ความมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมกับคุณขณะที่คุณใช้แพลตฟอร์มของเราได้ ถึงแม้ว่าคุณสามารถดูแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา แต่ในบางกรณี คุณมีความจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถให้บริการตามที่คุณร้องขอได้

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ
คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยัง บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทจะให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง อย่างมีข้อจำกัด และอยู่ภายในขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความประสงค์ของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ
เราอาจแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ
1. บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญา ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา ในกรณีที่เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นใด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา
2. การบังคับทางกฎหมาย หรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคำขอที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรม หรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ประวัติการใช้งานของผู้ใช้ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการ
3. องค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ หากเรามีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยองค์กรทางธุรกิจรายอื่น (หากเกิดการรวมเช่นว่านั้น เราจะให้ธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายนี้เพื่อเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน และได้รับความยินยอมจากคุณก่อน)
4. บริษัท บริษัทในเครือ และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทจะให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง ภายใต้ข้อจำกัด เพียงเท่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ที่บุคคลอื่น ๆ ได้แจ้งไว้กับบริษัทและบริษัทตกลงยินยอมด้วยและอยู่ภายในขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้เท่านั้น

คุกกี้
คุกกี้ คือ เครื่องมือหนึ่งที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการได้
แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และพัฒนาการให้บริการของเรา โดยคุณมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้น และทราบว่าเมื่อไหร่คุกกี้ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลื่อกที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

การป้องกันบัญชี
รหัสลับ/รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจในการเข้าสู่บัญชีของคุณ ซึ่งคุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสลับ/รหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสลับ/รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น คุณตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถคุมรหัสลับ/รหัสผ่านของตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งอาจส่งผลให้คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นผลจากการกระทำนั้นในนามของคุณ ดังนั้น หากรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งเรา และเปลี่ยนรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณในทันที
เราจะไม่ขอรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากคุณได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดติดต่อเรา
หากคุณเข้าแพลตฟอร์มของเราจากการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับคุณ เช่น บัญชีผู้ใช้ กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากแพลตฟอร์มอาจปรากฏต่อคนอื่น ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากคุณได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของคุณจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณควรลงชื่อออก และปิดเว็บบราวเซอร์หลังจากที่เข้าแพลตฟอร์มเสร็จแล้ว

การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม คุณต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง

ความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและจะใช้วิธีการที่หลากหลาย (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราไม่ได้ให้สัญญา และคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

บุคคลภายนอก
เว้นเสียแต่ว่าจะระบุเอาไว้ในนโยบายนี้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น นโยบายฉบับนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเราเก็บรวบรวมจากคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเท่าที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เราสนับสนุนให้คุณถามคำถามและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าว

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น
แพลตฟอร์มจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดระมัดระวังว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว เนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์นั้น ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ

ความยินยอม
การที่คุณใช้แพลตฟอร์มต่อเนื่อง คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว อันได้แก่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิก และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนแพลตฟอร์มนี้

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเรามาที่ healthland.biz@gmail.com หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 0989545651 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 17.00 น.