นโยบายเวปไซต์

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

กรณีขอเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นความความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่ง มีเงื่อนไขดังนี้ - สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม - กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม - กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนต่าง - บริษัทฯส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า - บริษัทฯจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้ - บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าต้องเก็บสินค้าไว้ พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า) หมายเหตุ: บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า กรณีขอคืนเงิน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกรณีดังต่อไปนี้ - สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง - สินค้าที่ได้รับผิดไซต์ ผิดสี หรือผิดไปจากรูปแบบตามที่แสดงในภาพไว้ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายๆไป ในรายละเอียดว่าต้องคืนทั้งหมดหรือบางส่วน เงื่อนไขและวิธิปฏิบัติการคืนเงิน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

วัตถุประสงค์ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด มุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวได้ ดังนั้น บริษัท จึงได้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานด้วย Hypertext Transfer Protocol Secure หรือ https:// เพื่อคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในระดับสากลมาใช้เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้เป็นรากฐานของโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ขอบเขต พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทซึ่งหมายรวมไปถึงบริการบนระบบคลาวด์ที่มีโฮสต์อยู่ทั้งภายในหรือภายนอกของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยมนุษย์ (เช่น ในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หรือแบบแอนะล็อก) ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศไทย หลักการด้านความเป็นส่วนตัว หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้กำหนดหลักการที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ บริษัทในการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา, บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด ("บริษัท") อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังพันธมิตรของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวริค์และเครือข่าย (MAC address) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์ https://so-lot.com รวมถึง เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น (“แพลตฟอร์ม”) หรือติดต่อกับเราด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวม อาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการให้การบริการบนแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบ หรือมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เว็บไซต์ so-lot.com โดย บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย เผยแพร่ข้อมูล และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ตรา โสฬส รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ข้อมูลต่างๆ

Go to Top