Checkout

Checkout2019-09-26T09:00:14+07:00

[woocommerce_checkout]

นโยบายการคืนเงิน

กรณีขอเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นความความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่ง มีเงื่อนไขดังนี้
– สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม
– กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม
– กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนต่าง
– บริษัทฯส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
– บริษัทฯจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้
– บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าต้องเก็บสินค้าไว้ พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)
หมายเหตุ: บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า

กรณีขอคืนเงิน บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายๆไป ในรายละเอียดว่าต้องคืนทั้งหมดหรือบางส่วน

เงื่อนไขและวิธิปฏิบัติการคืนเงิน
– บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถหาสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากทางบริษัท หรือสินค้าชิ้นนั้นๆหมดไป

นโยบายการคืนเงิน
– กรณีการขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี (invoice ) และ/หรือเอกสารใบส่งสินค้า เพื่อให้ทางบริษัทฯดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยมีระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ และ ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ : 0989545651 (เวลาทำการ 09:00 – 17.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดราชการ และหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ E-Mail: healthland.biz@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

Go to Top