ปฏิบัติธรรม คือ อะไร

ธรรม (ธรรมะ) หมายถึง ธรรมชาติ การปฏิบัติธรรมจึงหมายถึง การดำเนินชีวิต การเดินทาง หรือการกระทำเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักของธรรมชาติด้วยการมีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ซึ่งธรรมชาติในที่นี้นั้นก็มีความหมายที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติภายใน เช่น สภาวะจิต หรือ อารมณ์ และ ธรรมชาติภายนอกที่สัมผัสได้โดยการรับรู้ทางร่างกาย

แนวทางการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรม สามารถใช้หลักปฏิบัติตาม ไตรสิขา คือศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้เท่าทัน และพิจารณาในทุกๆการกระทำด้วยความรู้แจ้ง และรู้จักการให้ทาน เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งหากเข้าใจหลักในการปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถปฏิบัติได้ในทุกๆอิริยาบท ทุกๆกิจกรรมในชีวิต สามารถปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองที่ไหนก็ได้

ปฏิบัติธรรม ที่ไหนดี

สถานปฏิบัติธรรม กรุงเทพ

 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการตามที่สนใจได้ตลอดปี โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://web.ybatnet.org/
 • ศูนย์วิปัสสนากัมมัฎฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุฯ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร เปิดปฏิบัติธรรมทุกวัน โดยเริ่มสวดมนต์ทำวัตรเช้า เวลา 5.00 น. และ สอบอารมณ์รวมในเวลา 21.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 022236878

สถานปฏิบัติธรรม ปทุมธานี

 • วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลอง 6 อำเภอคลองหลวง เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ก่อตั้ง เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดทั้งปี การเข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่นี่จะจัดเป็นรุ่น รุ่นละไม่เกิน 50-60 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 029046107 , 0864618353
 • วัดป่าเจริญราช คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกาสามารถร่วมโครงการปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี โครงการเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ถึงวันที่ 8 ของทุกเดือน ตลอดทั้งปี โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบตลอดทั้ง 8 วัน และต้องสมัคร/ลงทะเบียนก่อน หรือภายในวันที่ 1 ไม่เกิน 12:00 น. ทั้งนี้ทางวัดฯสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้ปฏิบัติธรรม เข้า-ออกระหว่างโครงการฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-29952112

สถานปฏิบัติธรรม นนทบุรี

 • วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกปฏิบัติตลอดทั้งปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 024961240, 024961164
 • วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จะมีการรับสมัครเป็นรุ่น มีทั้งแบบบวชเนกขัมมะบารมี 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) และบวชเนกขัมมะบารมี 3 วัน (ศุกร์-อาทิตย์) สามารถจองล่วงหน้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 025828845
 • วัดป่ามณีกาญจน์ ถนนบางม่วง-บางคูลัด (สาย 1) ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย เปิดรับปฏิบัติธรรมก็ได้ ตลอดทั้งปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 024492234

สถานปฏิบัติธรรม นครปฐม

 • สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง ภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034271442, 0870883117

สถานปฏิบัติธรรม สมุทรปราการ

 • วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี แต่จะอนุญาตให้พักค้างที่วัดได้ไม่เกิน 3 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0963590510
 • วัดอโศการาม เทศบาลบางปู ซอย 60 ถนนสุขุมวิทสายเก่า หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง มีการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ 09.00 – 15.00 ที่ศาลาทรงธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023892299

ปฏิบัติธรรม 3 วัน ใกล้กรุงเทพ จะไปที่ไหนดี

 • วัดปัญญานันทาราม โครงการบวชเนกขัมมะบารมี (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 029046107 , 0864618353

สิ่งของที่ต้องเตรียม เพื่อไปปฏิบัติธรรม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้า(ควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่) งดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับต่างๆ, งดการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด, ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
 3. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมควรจัดเตรียมชุดปฏิบัติธรรมของตนเอง ให้ครบตามจำนวนวันที่ปฏิบัติ หากเป็นไปได้ก็ควรงดการซักผ้า, ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว, หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว – กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
 4. ผ้าห่ม – หมอน หากต้องค้างคืน

ปฏิบัติธรรม 3-7 วัน มีกิจกรรมอะไรบ้าง

การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น

เป็นรูปแบบหนึ่งของการเจริญสติ และบำเพ็ญเพียร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดสมาธิ มีใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ ซึ่งการทำวัตรนี้ จะมีพระอาจารย์นำสวดมนต์บทต่างๆทุกครั้ง ผู้เข้าปฏิบัติธรรมควรเข้าร่วม สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ตามเวลาที่กำหนด ยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริงๆซึ่งต้องเรียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

การฟังธรรมบรรยาย

ในการเข้าปฏิบัติธรรม ท่านจะได้รับฟังธรรมบรรยาย จากหลวงพ่อหรือพระวิปัสสนาจารย์ โดยธรรมบรรยายนั้นๆ จะเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ เพื่อให้คำชี้แนะ และเป็นแนวทางในการเจริญสติ การแก้ไขอารมณ์กรรมฐาน หรืออื่นๆ ตามสภาวธรรมของผู้ปฏิบัติในแต่ละวัน

การฝึกสมาธิ และ การสอบอารมณ์ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดสภาวะธรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ได้มีแนวทางเจริญสติที่ถูกต้อง หลวงพ่อได้เมตตาเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรม สอบถาม บอกเล่าถึงวิธีการ อาการ และ/หรือความรู้สึกของตนในระหว่างการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา หรือบอกเล่าถึงสภาวธรรมต่างๆที่เกิดขึ้น หลวงพ่อจะให้คำแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติต่อสภาวธรรมนั้นๆ ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและพัฒนาส่วนที่ยังขาดอยู่ให้เกิดความสมดุลย์กัน

การปิดวาจา (ถ้ามี)

ผู้ปฏิบัติทุกท่าน ทำการ สมาทานปิดวาจา งดการสนทนาต่างๆ ยกเว้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหรือพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น นอกจากการงดการพูดคุยแล้ว ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณ ท่าทางหรือเขียนข้อความผ่านสือและเทคโนโลยีต่างๆ อันจะเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรม ส่งจิตออกข้างนอกที่ไม่ใช่เรื่องภายในกายและในจิตใจของตนเอง ควรงดเว้นทั้งสิ้น

สบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร สำหรับไปปฏิบัติธรรม

เมื่อเราไปปฏิบัติธรรม เราไม่ได้อยู่ห้องแอร์ และอากาศเมืองไทยยังร้อนมากๆ นอกจากนี้การที่เราทำกิจกรรมต่างๆตลอดวัน ทำให้เหงื่อออก อย่างหนึ่งที่ช่วยคลายร้อน และทำให้รู้สึกสบายตัว ก็คือการไปอาบน้ำ ซึ่งเราเลือกใช้สบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร ตรา โสฬส ที่ไม่มีกลิ่นหอมติดตัวหลังจากอาบน้ำเสร็จเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป และยังช่วยไม่ให้ผิวแห้ง ลดการระคายเคืองได้ดี และยังช่วยลดกลิ่นตัวได้ด้วย

ไปปฏิบัติธรรมทุกครั้ง ใช้ “โสฬส”

สบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร สำหรับถวายสังฆทานพระสงฆ์ สูตรไม่ผิดพระวินัย

สบู่สมุนไพร ตรา โสฬส

สบู่สมุนไพรที่ช่วยรักษาความชุ่มชื่น ลดอาการระคายเคืองแก่ผิวหนัง ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีสกัดเย็น และผลิตเป็นก้อนแบบ Cold Process เพื่อคงคุณค่าของสมุนไพร ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันสกัดจากผลปาล์ม, สารสกัดจากรากชะเอม, เสลดพังพอนตัวผู้, สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และวิตามินอี จึงเหมาะแก่การนำมาถวายเป็นสังฆทาน เพราะช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน รักษาสมดุลความชุ่มชื้น ไม่ทำให้ผิวแห้ง ลดผื่นแพ้ และอาการคัน

เลขที่ใบรับแจ้ง : 74-1-6200034560

ราคา 129 บาท (ปกติราคา 150 บาท)

แชมพูสมุนไพร ตรา โสฬส

แชมพูสมุนไพรที่ช่วยรักษาความชุ่มชื่น ลดอาการระคายเคือง อาการคัน ให้กับหนังศีรษะ ที่ใช้สมุนไพรจากกรรมวิธีสกัดเย็น เพื่อคงคุณค่าของสมุนไพร ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว, ว่านหางจระเข้, เมล็ดมะรุม, ใบบัวบก และวิตามินบี 5 จึงเหมาะแก่การนำมาถวายเป็นสังฆทาน เพราะนอกจากจะสามารถใช้ทำความสะอาด และคงความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะ

เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-6200032020

ราคา 189 บาท (ปกติราคา 250 บาท)

ราคาจัดชุดสังฆทาน 299 บาท