คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ คือ อะไร

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห้งอสูร มียักษ์ รากษส ภูตผีปีศาจเป็นบริวาร และเป็นหัวหน้าของท้าวเทพจตุโลกบาลทั้ง 4 ที่ดูแลคุ้มครองโลก สถิต ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นเทพแห่งธนบดี คือผู้ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติทั่วแผ่นดิน ผู้สวดบูชาเป็นประจำจะได้รับการคุ้มครองจากภูตผีปีศาจร้าย คุณไสย และประสบผลสำเร็จด้านค้าขาย โชคลาภ มีทรัพย์สมบัติ ร่ำรวย มั่งนคง ขอพรสิ่งใดสมปรารถนา

(จาตุมหาราชิกา โดยศัพท์แปลว่า “แห่งมหาราชทั้งสี่” เมื่อแปลแบบเอาความจึงหมายถึง “แดนเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่” หรือ “อาณาจักรของท้าวมหาราช 4 องค์” กล่าวคือ สวรรค์ชั้นนี้เป็นดินแดนที่จอมเทพ 4 องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ซึ่งเรียกว่า ท้าวโลกบาล ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช ปกครองอยู่องค์ละทิศ)

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ

 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับเต็ม

 • ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ
 • อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ
 • ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ
 • พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ

บทสวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับย่อ

 • อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
 • มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
 • ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัททะภูริโต
 • เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
 • ท้าวเวสสุวัณโณ นะโมพุทธายะ

บทสวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับสั้น

 • เวสสะ พุสะ มะหาลาโภ นะโมพุทธายะ

หากสวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วก็สามารถสวดมนต์บทอื่นร่วมกันได้ เช่น บทสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ์, บทสวดคาถาเงินล้าน หรือ บทแผ่เมตตา เมื่อสวดเสร็จแล้วค่อยขอพรโดยกล่าว ชื่อ…นามสกุล… ขอกราบบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระธรรม พระอริยสงฆ์ และท่านทั้งหลายที่มีกรรมสัมพันธ์กัน และกราบบารมีองค์ท้าวเวสสุวรรณขอโปรดรับการสักการะบูบูชาและทรงโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ ปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ (จะกล่าวเป็นอย่างอื่นก็ได้)

ท้าวเวสสุวรรณ มีที่มาอย่างไร

ตำนานกล่าวว่า ในอดีตชาติก่อนสมัยพุทธกาล มีพราหมณ์ชื่อ กุเวร มีอาชีพทำไร่อ้อยและบีบน้ำอ้อยขายเลี้ยงครอบครัว ต่อมาเมื่อค้าขายรุ่งเรือง ก็ได้ทำการสร้างที่พักสำหรับนักเดินทางและบริจาคน้ำอ้อยเป็นทานให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา และด้วยบุญกุศลที่ทำมาก็ส่งให้ไปเกิดเป็นเทพบุตร มีนามว่า กุเวรเทพบุตร เมื้อสิ้นชีวิตได้เกิดเป็นเทวดาสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับอยู่ทางทิศเหนือ และเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ท้าวเวสสุวรรณ ว่ากันว่าหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย “พระอินทร์” (ท้าวธตรฐ), “พระยม” (ท้าววิรุฬหก) และ “พระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์) ท้าวเวสสุวรรณ คุ้มครองโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์

โดย ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ รักษาสมบัติเทวโลก ปกครองเหล่ายักษ์ภูตผีปีศาจ รวมถึงช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ และ มหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเสริมดวง อำนาจบารมี ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งชาวจีนยังเคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ ไฉ่ซิงเอี้ย อีกด้วย

“ท้าวเวสสุวรรณ” หรือ “ท้าวกุเวร” เป็นเจ้าแห่งอสูรยักษ์ และภูติผีปีศาจ ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมีลาภยศ เสริมดวงค้าขาย ช่วยในเรื่องโชคลาภ เสริมความร่ำรวย เมื่อท่านเป็นหัวหน้าของจตุโลกท้าวเวสสุวรรณในความเชื่อของชาวอินเดียและจีน เรียกท้าวเวสสุวรรณว่า “ท้าวกุเวร” คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หากประพฤติดี ท้าวเวสสุวรรณจะให้โชคลาภ และช่วยคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้าย เช่น ภูติผีปีศาจและคุณไสยต่าง ๆ

หมายเหตุ ท้าวเวสสุวรรณ อาจมีชื่อเรียกหรือสะกดต่างๆกัน คือ ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสวัณ ท้าวกุรเวร ท้าวไพสพ ตอบุ๊งเทียงอ้วง หรือ ไฉ่ซิงเอี๊ย (ชื่อตำแหน่ง)

อานิสงส์และประโยชน์ของการสวด คาถาท้าวเวสสุวรรณ

 • ช่วยคุ้มครองตลอดการเดินทาง ให้ปลอดภัยและไร้อุบัติเหตุ
 • ช่วยคุ้มครองจากคุณไสย มนต์ดำ ภูติผีปีศาจ
 • ช่วยอำนวยพรเรียกทรัพย์ ให้ทำมาค้าขายขึ้น เงินทองไหลมาเทมา ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ ต้องจุดธูปไหม

 • กรณีสะดวก: จุดธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก (ถ้ามี) แล้วตั้งนะโม 3 จบ
 • กรณีไม่สะดวก: ไม่ต้องจุดก็ได้ แค่ตั้งจิตระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ รวมถึงระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ ดีไหม

การสวดมนต์ไม่ได้กำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องสวดอย่างไร.. สวดทุกวันไหม… วันละกี่จบ จะสวดจบเดียว หรือ สวด 9 จบ หรือจะสวดที่ 108 จบ จะสวดอย่างไรก็ไม่มีใครว่า พิจารณาให้เป็นการภาวนา แต่การสวดทุกครั้งความสำคัญอยู่ที่ คุณภาพของการสวด คือ ระหว่างสวดไม่ต้องรีบๆให้ครบจำนวนตามที่ตั้งไว้ สวดแล้วเหม่อลอย จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ให้ตั้งใจสวดช้าๆ ทำให้จิตสงบมีสมาธิ ถึงจะเรียกว่าเกิดประโยชน์ ทั้งนี้ หากสามารถสวดมนต์ทุกวัน หรือ สวดได้บ่อยๆ ก็ย่อมจะเป็นการดีต่อตัวผู้ปฏิบัติ

  คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ควรสวดตอนไหน

  • สวดได้ทุกวัน และสวดตอนไหนก็ได้ แต่หากไม่มีเวลา ไม่ชอบสวดมนต์ จะต้องเลือกแค่วันใดวันหนึ่ง ก็สามารถที่จะสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณช่วงเช้าทุกวันพฤหัสบดี (เนื่องจากเป็นสัญญลักษณ์ของครูบาอาจารย์และองค์ความรู้) และก่อนทำพิธีไหว้ควรอาบน้ำและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และถ้ามีเครื่องสักการะก็นำถวายได้ด้วย เช่น น้ำเปล่าและผลไม้ จากนั้นค่อยทำการสวดมนต์ ทั้งนี้ส่วนใหญ่นิยมท่องบทสวดแบบย่อ 9 จบ เพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ ความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิต

  ท้าวเวสสุวรรณ บูชาได้ที่ไหน

  ท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อไปสักการะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ สามารถไปสักการะได้ที่หลายๆวัดใกล้บ้านท่าน ซึ่งในปัจจุบันนิยมสร้างไว้เนื่องจากเป็นที่นิยม แต่อย่างไรก็ตาม หากมีเวลาก็นิยมไปสักการะที่วัดอื่นๆด้วย ตัวอย่างเช่น

  • บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม (วัดแม่ย่าทิพย์): เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมัยอยุธยา ซึ่งองค์ท้าวเวสสุวรรณของวัดแห่งนี้ นอกจากจะรูปปั้นยักษ์อย่างที่เคยเห็นกันแล้ว ยังมีท้าวเวสสุวรรณอีก 4 ปาง ได้แก่ ปางพรหมาสูติเทพ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีทอง, ปางเทพบุตรสูติเทพ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีแดง, ปางจาตุมหาราช มีรูปกายสีเขียวหรือดำ ภูษาสีเขียว และปางมนุษย์
  • บูชาท้าวเวสสุวรรณที่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ: เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณที่หล่อด้วยสำริดเคลือบสีเขียว ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ กุเวร พร้อมกับสร้างบุญไว้มากมาย และเมื่อถึงแก่กรรมก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรปกครองหมู่ยักษ์และอมุนษย์ และได้นามว่า ท้าวเสสุวรรณ
  • บูชาท้าวเวสสุวรรณที่ วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร: เป็นอีกหนึ่งวัดที่คนนิยมเดินทางไปบูชาท้าวเวสสุวรรณเรื่องการงานและโชคลาภ และปกป้องอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย ซึ่งมี 2 องค์ คือ องค์ใหญ่และองค์เล็ก
  • บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  • บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก เป็นท้าวเวสสุวรรณปางประทับนั่ง ถือกระบองวิเศษเป็นอาวุธ สถิตถวายการอภิบาลที่ฐานชุกชี รัตนบัลลังก์ เบื้องพระหัตถ์ซ้ายขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช หล่อด้วยโลหะสำริดโบราณ ลงรักปิดทองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

   การนำท้าวเวสสุวรรณ เข้ามาบูชาที่บ้าน

   นำองค์ท้าวเวสสุวรรณไปประดิษฐานบนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาที่เตรียมไว้ ทั้งนี้ควรวางแยกออกมาอยู่ต่ำกว่าโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระที่วางพระประธานหรือพระพุทธรูปเล็กน้อย หากมีผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณให้ติดไว้ด้านหลังองค์ท่าน หรือถ้าจะตั้งบูชาจุดอื่น ๆ ในบ้าน เช่น ตั้งบนโต๊ะทำงาน ควรมีพานรองด้วย ส่วนฤกษ์ในการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณควรเป็นช่วงข้างขึ้นตามปฏิทินจันทรคติหรือถือเอาช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นวันครูเป็นฤกษ์ดีแทนก็ได้ จากนั้นให้ตั้งสมาธิระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พ่อ แม่ ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจุดธูป 9 ดอก พร้อมถวายเครื่องสักการบูชา อาทิ น้ำ ผลไม้ ดอกไม้ แล้วค่อยกล่าวคำบูชา เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วยบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณตามลำดับ